Αδικήματα λιανοπώλου ζύθου

115. Εάν λιανοπώλης ζύθου αραιώνη ζύθον ή προσθετή αυτώ οιανδήποτε ουσίαν πλην των διαυγαστικών τοιούτων, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £250· εις την αυτήν ποινήν υπόκειται εάν εξευρεθή εν τη κατοχή αυτού ζύθος, ως εν τοις ανωτέρω ο δε τοιούτος ζύθος υπόκειται εις δήμευσιν.