Ποινή διά ψευδή χαρακτηρισμόν ουσιών ως ζύθου

116.-(1) Πας όστις- (α)επί τω τέλει πωλήσεως οιασδήποτε ουσίας χαρακτηρίζει ταύτην (διά γνωστοποιήσεως, διαφημίσεως, ετικέττας ή άλλως πως) δι' ονομασίας ή λέξεων υποδηλουσών ότι η ουσία είναι ζύθος, υποκατάστατον αυτού ή φέρει οιανδήποτε ομοιότητα προς ζύθον ή οιανδήποτε κατηγορίαν ζύθου· ή

(β) πωλεί, προσφέρει εις πώλησιν ή έχει εν τη κατοχή αυτού προς πώλησιν οιανδήποτε ούτω χαρακτηριζομένην ουσίαν,

είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του παρόντος άρθρου, εκτός εάν απόδειξη ότι κατεβλήθησαν αναφορικώς προς πάσαν τοιαύτην ουσίαν οι καταβλητέοι επί ζύθου τελωνειακοί δασμοί ή φόροι καταναλώσεως.

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η ονομασία "ginger beer" ή "ginger ale" δεν λογίζεται αφ' εαυτής ως χαρακτηρισμός υποδηλών τα ανωτέρω.

(3) Πας όστις εξευρίσκεται ένοχος αδικήματος δυνάμει του παρόντος άρθρου υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500· επί τη τοιαύτη δε καταδίκη το δικαστήριον δύναται να διατάξη δήμευσιν παντός είδους, δi' ου ή αναφορικώς προς ο διεπράχθη το αδίκημα.