Ποτόν λογιζόμενον ως οίνος ή οινοπνευματώδες

117. Διά τους σκοπούς του παρόντος Μέρους, καθ' όσον αφορά εις οιονδήποτε πρόσωπον, όπερ πωλεί ή προσφέρει εις πώλησιν οιονδήποτε ποτόν, τούτο λογίζεται ως οινοπνευματώδες, εφ' όσον πρόκειται περί υποστάντος ζύμωσιν υγρού δυνάμεως υπερβαινούσης τους τεσσαράκοντα βαθμούς προυφ, εξαιρουμένων των οίνων, των παραδοθέντων προς εσωτερικήν κατανάλωσιν εν τη καταστάσει ταύτη και εφ' ων κατεβλήθη ο κατά νόμον αναλογών αυτοίς δασμός.