Έννοια ειδικού βάρους υγρών και μέθοδος βεβαιώσεως αυτού

118.-(1) Διά τους σκοπούς των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως νόμων-

(α)ο όρος "ειδικόν βάρος", καθ' όσον αφορά εις οιονδήποτε υγρόν, σημαίνει τον λόγον του βάρους όγκου τινός του εν λόγω υγρού προς το βάρος ίσου όγκου απεσταγμένου ύδατος, του όγκου εκάστου υγρού υπολογιζομένου εις θερμοκρασίαν εξήκοντα βαθμών Φάρεναϊτ·

(β) οσάκις το ειδικόν βάρος υγρού είναι εκπεφρασμένον εις βαθμούς, ο αριθμός των βαθμών τούτων θα είναι ο ως είρηται λόγος, πολλαπλασιασθείς επί χίλια·

(γ) ο όρος "αρχικόν ειδικόν βάρος", καθ' όσον αφορά εις υποστάν ζύμωσιν υγρόν, σημαίνει το ειδικόν αυτού βάρος πριν ή χωρήση η ζύμωσις.

(2) Το ειδικόν βάρος οιουδήποτε υγρού βεβαιούται κατά πάντα χρόνον δι' ων μέσων ήθελε εγκρίνει το Υπουργικόν Συμβούλιον, το δε ούτω βεβαιωμένον ειδικόν βάρος λογίζεται ως το αληθές ειδικόν βάρος του υγρού.

(3) Οσάκις διά τους σκοπούς των ως είρηται νόμων καθίσταται αναγκαία η βεβαίωσις του αρχικού ειδικού βάρους του γλεύκους, εν ω ήρξατο ζύμωσις ή οιουδήποτε υγρού παραχθέντος εκ τοιούτου γλεύκους, το εν λόγω ειδικόν βάρος καθορίζεται, εν ω τρόπω το Υπουργικόν Συμβούλιον ήθελε διά Κανονισμών καθορίσει· το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση διαφορετικούς Κανονισμούς καθ' όσον αφορά εις διαφορετικά είδη υγρών.