Βεβαίωσις δυνάμεως, βάρους και όγκου οινοπνευματωδών, κ.λ.π.

119.-(1) Διά τους σκοπούς των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως νόμων, η δύναμις, το βάρος ή όγκος οιουδήποτε οινοπνευματώδους εξευρίσκεται συμφώνως προς τας εν τοις εφεξής διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2)Τα οινοπνευματώδη λογίζονται ως προυφ εάν ο όγκος της περιεχομένης εν αυτοίς αιθυλαλκοόλης αναγόμενος εις τον όγκον οινοπνευματωδών μετ' απεσταγμένου ύδατος έχη βάρος ίσον προς τα δώδεκα δέκατα τρίτα όγκου απεσταγμένου ύδατος, ίσου προς τον όγκον των οινοπνευματωδών, του όγκου εκάστου υγρού υπολογιζομένου εις θερμοκρασίαν πεντήκοντα και ενός βαθμών Φάρεναϊτ.

(3) Οι όροι "βαθμός προυφ", "βαθμός υπέρ το προυφ" και "βαθμός υπό το προυφ" ερμηνεύονται δι' αναφοράς εις κλίμακα, εις ην εκατόν βαθμοί δηλούσι την δύναμιν των οινοπνευματωδών εις προυφ-

(α) εκατόν και εις βαθμοί ή εις βαθμός υπέρ το προυφ, δηλοί την δύναμιν των οινοπνευματωδών, ήτις θα ήτο εις προυφ εάν προσετίθετο αυτοίς ποσότης απεσταγμένου ύδατος αυξάνουσα κατά εν επί τοις εκατόν τον όγκον των οινοπνευματωδών, υπολογιζόμενον εις θερμοκρασίαν πεντήκοντα βαθμών Φάρεναϊτ·

(β)ενενήκοντα εννέα βαθμοί ή εις βαθμός υπό το προυφ, δηλοί την δύναμιν των οινοπνευματωδών, ήτις θα ήτο εις προυφ εάν αφηρήτο εξ αυτών ποσότης απεσταγμένου ύδατος, μειούσα κατά εν επί τοις εκατόν τον όγκον των οινοπνευματωδών, υπολογιζόμενον εις πεντήκοντα βαθμών Φάρεναϊτ, και ούτω κατ' αναλογίαν δι' οιονδήποτε έτερον βαθμόν.

(4)Το ισοδύναμον εις προυφ οιωνδήποτε οινοπνευματωδών εξευρίσκεται διά τους σκοπούς των ως είρηται νόμων, εάν ο όγκος αυτών-

(α)πολλαπλασιασθή επί του αριθμού των βαθμών εις προυφ, του παριστώντος την δύναμιν αυτών· και

(β)διαιρεθή διά του εκατόν·

(5)Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισμούς καθορίζοντας τα μέσα, άτινα δέον να χρησιμοποιώνται προς βεβαίωσιν, δι' οιονδήποτε σκοπόν της δυνάμεως, βάρους ή όγκου των οινοπνευματωδών· οι τοιούτοι Κανονισμοί δυνατόν να προνοώσι ότι κατά την διά τινα σκοπόν βεβαίωσιν της δυνάμεως οινοπνευματωδών οιαδήποτε ουσία περιεχομένη εν αυτοίς ήτις δεν είναι αιθυλαλκοόλη ή απεσταγμένον ύδωρ, δυνατόν να λογισθή ως ούσα τοιαύτη· διαφορετικοί δε Κανονισμοί δυνατόν να εκδοθώσι διά βεβαίωσιν γενομένην διά διαφορετικούς σκοπούς.

(6) Το παρόν άρθρον τυγχάνει εφαρμογής επί μετουσιωμένου οινοπνεύματος και επί παντός υποστάντος ζύμωσιν υγρού, καθ' ον τρόπον τυγχάνει εφαρμογής και επί οινοπνευματωδών.