Εισαγωγή, εξαγωγή και κατοχή καπνού

120.-(1) Απαγορεύεται η εισαγωγή καπνού-

(α)εις οιονδήποτε λιμένα, μη επί τούτω εγκριθέντα υπό του Διευθυντού·

(β) εν οιωδήποτε πλοίω καθαράς χωρητικότητος κατωτέρας των εκατόν είκοσι τόννων, ειμή δυνάμει αδείας και συμφώνως τοις όροις αδείας, παρασχεθείσης αναφορικώς προς το τοιούτον πλοίον υπό του Διευθυντού.

(2) Εκτός εάν άλλως ορίση ο Διευθυντής, πας μη βιομηχανοποιημένος καπνός, οιασδήποτε κατηγορίας, εναποτίθεται επί τη εισαγωγή του εις επί τούτω εγκεκριμένην υπό του Διευθυντού αποθήκην αποταμιεύσεως.

(3) Απαγορεύεται η εξαγωγή καπνού εκ λιμένος μη εγκεκριμένου προς εισαγωγήν καπνού.