Απαγορεύεται η άνευ αδείας μεταφορά μη βιομηχανοποιημένου καπνού

121. Εκτός της περιπτώσεως, καθ' ην ο Διευθυντής ήθελεν επιτρέψει τούτο επί δειγμάτων, απαγορεύεται η μεταφορά φύλλων καπνού ή ετέρου μη βιομηχανοποιημένου καπνού εξ αποθήκης αποταμιεύσεως, εξαιρέσει δυνάμει αδείας του Διευθυντού, εξ οιουδήποτε τόπου εν τη Δημοκρατία, εις οιονδήποτε έτερον εν τη Δημοκρατία τόπον, εκτός εάν ο καπνός ούτος συνοδεύεται υπό αδείας ή ετέρου εγγράφου καθωρισμένου υπό του Διευθυντού.