Άδεια εργοστασίου και τέλη

122.-(1) Απαγορεύεται η υπό παντός προσώπου βιομηχανοποίηση καπνού, εκτός εάν-

(α)κατέχη άδειαν επί τούτω παρασχεθείσαν δυνάμει του παρόντος άρθρου· η ισχύς της τοιαύτης αδείας εκπνέει τη τελευταία ημέρα του αμέσως επομένου της εκδόσεως αυτής μηνός Δεκεμβρίου·

(β)πράττη ούτω εν αποθήκη ή διαμερίσματι αποθήκης αποταμιεύσεως, επί τούτω εγκεκριμένης υπό του Διευθυντού, και εφ' όσον παράσχει εγγύησιν εν τω καθωρισμένω τύπω περί της προσηκούσης εκτελέσεως των σχετικών υποχρεώσεων αυτού·

(2) Πάσα άδεια δυνάμει του παρόντος άρθρου χορηγουμένη υπόκειται εις τέλος εκατόν λιρών.

(3) Πας όστις βιομηχανοποιεί καπνόν κατά παράβασιν του εδαφίου (1), υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £1000 ή εις φυλάκισιν μέχρι δώδεκα μηνών ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης, το εκδικάζον δε το αδίκημα δικαστήριον δύναται να διατάξη δήμευσιν παντός καπνού, βιομηχανοποιημένου καπνού, οργάνου, μηχανήματος, εργαλείου ή ετέρου μηχανήματος, αναφορικώς προς άτινα διαπράττεται το αδίκημα.