Απαλλαγή εκ του φόρου καπνού μετουσιωθέντος, κ.λ.π.

123. Ο Διευθυντής δύναται να επιτρέψη όπως καπνός εν αποθήκη αποταμιεύσεως·

(α)μετουσιώθη· ή

(β) μετατραπή εις νικοτίνην, παρασιτοκτόνον ή έτερον είδος ή σκεύασμα διά γεωργικούς, κτηνοτροφικούς ή ετέρους τινάς σκοπούς,

εν ω τρόπω ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει, πας δε καπνός ούτω μετουσιωθείς ή μετατραπείς και παν τοιούτον είδος ή σκεύασμα και οιονδήποτε υπόλοιπον εκ της μετατροπής του καπνού ως εν τοις ανωτέρω, εξαιρείται εφ' όσον ο Διευθυντής ήθελε πεισθή ότι δεν είναι κατάλληλος προς χρήσιν ως καπνός ή εν τη βιομηχανία του καπνού, εκ της καταβολής φόρου επί τη μεταφορά αυτού εκ της αποθήκης αποταμιεύσεως.