Επιστροφή του καταβληθέντος φόρου επί καπνού ακαταλλήλου προς εσωτερικήν κατανάλωσιν

124.Τηρουμένων των όρων, ους ο Διευθυντής ήθελε κατά το δοκούν επιβάλει, επιστρέφεται ο καταβληθείς επί του καπνού φόρος, εάν ο καπνός, βιομηχανοποιηθείς εν τη Δημοκρατία, καταστή, μετά την παράδοσιν αυτού εκ τίνος αποθήκης αποταμιεύσεως προς εσωτερικήν κατανάλωσιν, επί τη καταβολή του νομίμου φόρου, ακατάλληλος προς ανάλωσιν λόγω υπερβολικής ξηρότητος ή ετέρας φυσικής αιτίας, και ο καπνός ούτος επιστραφή εις το εργαστάσιον, εν ω εβιομηχανοποιήθη και καταστροφή ή άλλως καταστή κατά τρόπον ικανοποιούντα τον Διευθυντήν ακατάλληλος προς χρήσιν ως καπνός ή εν τη βιομηχανία του καπνού.