Έκδοσις Κανονισμών αφορώντων εις την καπνοβιομηχανίαν Εγχώριος καπνός

125.-(1) Επί τω τέλει διασφαλίσεως των δημοσίων προσόδων, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισμούς-

(α)προνοούντας την δήλωσιν παντός οικήματος, όπερ ήθελε χρησιμοποιείται διά την βιομηχανοποίησιν καπνού·

(β)προνοούντας την τήρησιν, προσαγωγήν και επιθεώρησιν των βιβλίων και λογαριασμών, των εις καπνόν και ετέρας ύλας αποθεμάτων των καπνοβιομηχάνων·

(γ) διέποντας την βιομηχανοποίησιν καπνού εν αποθήκη αποταμιεύσεως·

(δ) διέποντας την παραλαβήν φύλλων καπνού και ετέρου μη βιομηχανοποιημένου καπνού υπό καπνοβιομηχάνων·

(ε) διασφαλίζοντας την καταβολήν των επί καπνού, βιομηχανοποιημένου εν αποθήκη αποταμιεύσεως, καταβλητέων τελωνειακών δασμών ή φόρων καταναλώσεως·

(στ) επιτρέποντας, υπό τους εν τοις Κανονισμοίς καθωρισμένους όρους και περιορισμούς, την ελευθέραν δασμού ή φόρου χρήσιν οιασδήποτε ύλης, εν τη βιομηχανία ή παρασκευή προς πώλησιν καπνού, εν τινι αποθήκη αποταμιεύσεως·

(ζ) διέποντας την μεταφοράν μίσχων και απορριμμάτων καπνού·

(η) διέποντας την πώλησιν καπνού υπό των καπνοβιομηχάνων.

(2) Πας όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει Κανονισμόν δυνάμει του παρόντος άρθρου γενόμενον, υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £750· παν δε είδος, αναφορικώς προς ο διαπράττεται το αδίκημα ή όπερ εξευρίσκεται εν οικήματι, αναφορικώς προς ο διαπράττεται το αδίκημα, υπόκειται εις δήμευσιν.

(3) Εάν καθ' οιονδήποτε χρόνον από της υπό τίνος λειτουργού εξελέγξεως αποθεμάτων καπνού των αποταμιευμένων υπό τίνος καπνοβιομηχάνου, προς χρήσιν εν τη βιομηχανία καπνού, εντός αποθήκης αποταμιεύσεως, η κατά βάρος ποσότης του καπνού, η εναπομένουσα εν τη αποθήκη, είναι ελάσσων της ποσότητος, ήτις έδει να ευρίσκετο εν αυτή συμφώνως προς τους λογαριασμούς τους τηρουμένους βάσει Κανονισμών εκδιδομένων δυνάμει του παρόντος άρθρου και δεν δύνανται να δοθώσιν εξηγήσεις ικανοποιούσαι τον Διευθυντήν διά το επί το έλαττον ποσόν ή μέρος αυτού, τότε διά τους σκοπούς του άρθρου 76 ολόκληρον το επί το έλαττον ποσόν λογίζεται ως βιομηχανοποιημένος καπνός και υπόκειται εις φόρον καταναλώσεως κατά τον εκάστοτε μέγιστον εν ισχύϊ συντελεστήν τον βαρύνοντα βιομηχανοποιημένα καπνά, ως ούτος δείκνυται εν τω Τρίτω Πινάκι του περί Τελωνειακών Δασμών και Φόρων Καταναλώσεως (Επιβολή και Επιστροφή τούτων) Νόμου και, άνευ επηρεασμού του εν λόγω άρθρου, ο καπνοβιομήχανος υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν £500.