Απαγορεύεται η άνευ αδείας καλλιέργεια καπνού

126.-(1) Εκτός ως ήθελεν επιτρέψει ο Διευθυντής, ουδείς δύναται να φυτεύη ή καλλιεργή καπνόν εν τη Δημοκρατία, εκτός εάν κατέχη επί τούτω άδειαν δυνάμει του παρόντος άρθρου παρασχεθείσαν· η ισχύς της τοιαύτης αδείας εκπνέει τη τελευταία ημέρα του αμέσως επομένου της εκδόσεως αυτής μηνός Οκτωβρίου.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να αρνηθή την χορήγησιν αδείας δυνάμει του παρόντος άρθρου, αναφορικώς προς οιανδήποτε γαίαν ή οίκημα, εφ' όσον λόγω του μεγέθους ή θέσεως αυτού ή δι' ετέραν εύλογον αιτίαν, ήθελε κρίνει ότι αντεδείκνυται η εν αυτώ καλλιέργεια καπνού.

(3) Πας όστις άνευ αδείας του Διευθυντού φυτεύει ή καλλιεργεί καπνόν εν τη Δημοκρατία άλλως ή δυνάμει αδείας και συμφώνως τοις όροις αδείας δυνάμει του παρόντος άρθρου παρασχεθείσης, υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £250, ο δε καπνός υπόκειται εις δήμευσιν:

Νοείται ότι αι διατάξεις του παρόντος άρθρου, ουδόλως τυγχάνουσιν εφαρμογής επί της σποράς καπνού εν φυτωρίω επί τω τέλει καλλιεργείας φυτών καπνού, άτινα εκριζούνται ή καταστρέφονται προ της τελευταίας ημέρας του μηνός Μαΐου εν εκάστω έτει.