Άδεια εμπορίας εγχωρίου καπνού και αποθήκης αποταμιεύσεως εγχωρίου καπνού

127.-(1) Ουδείς δύναται να αγοράζη εξ οιουδήποτε καπνοπαραγωγού καπνόν παραχθέντα εν τη Δημοκρατία, εκτός εάν κατέχη επί τούτω άδειαν εμπορίας εγχωρίου καπνού· η ισχύς της τοιαύτης αδείας εκπνέει τη πρώτη ημέρα του αμέσως επομένου της εκδόσεως αυτής μηνός Ιουνίου.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να αρνηθή την παροχήν αδείας δυνάμει του παρόντος άρθρου, αναφορικώς προς οιονδήποτε οίκημα, εφ' όσον λόγω του μεγέθους, κατασκευής, θέσεως ή δι' ετέραν εύλογον αιτίαν, ήθελε κρίνει ότι αντενδείκνυται η εν αυτώ διενέργεια εμπορίας εγχωρίου καπνού ή εφ' όσον δεν παρασχεθή επαρκής προσωπική ή ετέρα εγγύησις αναφορικώς προς τον καταβλητέον φόρον επί του εν αυτώ εναποθηκευομένου, υποκειμένου εις επεξεργασίαν υφισταμένου συσκευασίαν ή άλλως πως εμπορευομένου καπνού συμφώνως τη αδεία· παν οίκημα δι' ο παρέχεται άδεια δυνάμει του εδαφίου (1), εν τω παρόντι Νόμω αναφέρεται ως αποθήκη εγχωρίου καπνού.

(3) Εκτός ως άλλως ο Διευθυντής ήθελεν επιτρέψει, ο κάτοχος αδείας δυνάμει του παρόντος άρθρου δύναται να αγοράζη καπνόν παραχθέντα εν τη Δημοκρατία μόνον εκ καπνοπαραγωγού κατέχοντος επί τούτω άδειαν, δυνάμει του προηγουμένου άρθρου παρασχεθείσαν ή εξ ετέρου αδειούχου εμπόρου εγχωρίου καπνού, μόνον δε ούτω αγοραζόμενος καπνός δυνατόν να παραληφθή, υποστή οιανδήποτε επεξεργασίαν, συσκευασθή, αποθηκευθή ή άλλως πως αποτελέση το αντικείμενον εμπορίας, εν οιαδήποτε τοιαύτη αποθήκη εγχωρίου καπνού.

(4) Πας όστις αγοράζει καπνόν παραχθέντα εν τη Δημοκρατία άλλως ή δυνάμει αδείας και συμφώνως τοις όροις αδείας δυνάμει του παρόντος άρθρου παρασχεθείσης, υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £250, ο δε καπνός υπόκειται εις δήμευσιν.

(5) Εάν καθ' οιονδήποτε χρόνον μετά την υπό λειτουργού εξέλεγξιν των αποθεμάτων καπνού εν αποθήκη εγχωρίου καπνού, το βάρος του εναπομένοντος εν αυτή καπνού είναι έλασσον του ποσού, όπερ έδει να εξευρίσκετο εν αυτή και δεν δοθώσιν εξηγήσεις ικανοποιούσαι τον Διευθυντήν διά την επί το έλαττον διαφοράν ή οιονδήποτε μέρος αυτής, ανεξαρτήτως των διατάξεων του άρθρου 76 του παρόντος Νόμου, ο έμπορος είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500.