Κανονισμοί αφορώντες εις την καλλιέργειαν, κ.λ.π. καπνού

128.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισμούς-

(α) διέποντας την φύτευσιν, καλλιέργειαν, επεξεργασίαν, μεταφοράν και αποθήκευσιν του φυομένου εν τη Δημοκρατία καπνού·

(β) καθορίζοντας την μέθοδον επιβολής φόρου καταναλώσεως επί ούτω καλλιεργουμένου καπνού·

(γ) προς διασφάλισιν και είσπραξιν του ως είρηται φόρου.

(2) Πας όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει Κανονισμόν δυνάμει του παρόντος άρθρου γενόμενον, υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £250, παν δε είδος αναφορικώς προς ο διαπράττεται το αδίκημα υπόκειται εις δήμευσιν.