Άδεια εμπορίας ή πωλήσεως καπνού

129.-(1) Τηρουμένων των εν τοις εφεξής διατάξεων του παρόντος άρθρου, ουδείς δύναται να εμπορεύηται ή πωλή βιομηχανοποιημένον καπνόν, εκτός εάν κατέχη άδειαν επί τούτω παρασχεθείσαν δυνάμει του παρόντος άρθρου' η ισχύς της τοιαύτης αδείας εκπνέει τη δωδεκάτη ημέρα του αμέσως επομένου της εκδόσεως αυτής μηνός Μαρτίου.

(2) Πάσα άδεια δυνάμει του παρόντος άρθρου χορηγούμενη, υπόκειται εις την καταβολήν τέλους δέκα λιρών. Ο τρόπος εκδόσεως των αδειών και διαθέσεως των επ' αυτών πληρωτέων τελών θέλει καθορισθή υπό του Υπουργικού Συμβουλίου.

(3) Η άδεια πωλήσεως, προσφοράς ή εκθέσεως προς πώλησιν βιομηχανοποιημένου καπνού καθορίζει άμα και το οίκημα ένθα δυνατόν να λάβη χώραν οιαδήποτε ως εν τοις ανωτέρω πράξις· βιομηχανοποιημένος καπνός δυνατόν να πωληθή μόνον εν ούτω καθοριζομένω οικήματι:

Νοείται ότι δύναται να εκδοθή άδεια πλανοδιοπώλου διά την πώλησιν βιομηχανοποιημένου καπνού εν ανοικτώ χώρω μόνον και υπό τους όρους ους η εκδούσα αρχή θέλει κατά το δοκούν επιβάλει.

(4) Καπνός βιομηχανοποιηθείς υπό προσώπου κατέχοντος άδειαν, δυνάμει του άρθρου 122 παρασχεθείσαν ή παραχθείς εν τη Δημοκρατία βάσει αδείας δυνάμει του άρθρου 126 παρασχεθείσης, δυνατόν να πωληθή άνευ αδείας δυνάμει του παρόντος άρθρου-

(α)εν τω τόπω της βιομηχανοποιήσεως ή αναλόγως της περιπτώσεως της παραγωγής του· ή

(β) εάν η προμήθεια αυτού διενεργήται εις τον αγοραστήν ευθέως εκ του ως άνω τόπου, εν οιωδήποτε ετέρω τόπω υπό του κατόχου της αδείας ή υπαλλήλου ή αντιπροσώπου αυτού.

(5) Δεν απαιτείται άδεια δυνάμει του παρόντος άρθρου διά την πώλησιν καπνού δυνάμει αδείας εν επιβατικώ αεροσκάφει ή πλοίω.