Ποιναί διά την νοθείαν καπνού

130.-(1) Εάν εις βιομηχανοποιημένον καπνόν προστεθή, μετά την παράδοσιν αυτού προς εσωτερικήν κατανάλωσιν οιαδήποτε ουσία, ο καπνός υπόκειται εις δήμευσιν και-

(α)εάν η ουσία προσετέθη υπό του καπνοβιομηχάνου ή καπνεμπόρου, ούτος υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £750· και

(β)πας καπνοβιομήχανος ή καπνέμπορος, όστις λαμβάνει, έχει εν τη κατοχή του, πωλεί ή αποστέλλει τοιούτον καπνόν, υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £750.