Κατηγορίαι ορυκτελαίων

131.-(1) Διά τους σκοπούς των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, οι ακόλουθοι όροι κέκτηνται την εν τοις εφεξής έννοιαν αντιστοίχως- "Ορυκτέλαια" σημαίνει πετρελαιοειδή, ανθρακόπισσαν και έλαια παραγόμενα εκ του άνθρακος, σχιστολίθου, τύρφης ή εξ ετέρας ασφαλτούχου ουσίας και πάντας τους υγρούς υδρογονάνθρακας, δεν περιλαμβάνει όμως τοιούτους υδρογονάνθρακας ή ασφαλτούχους ή ασφαλτώδεις ουσίας αίτινες είναι-

(α)στερεαί ή ημιστερεαί εις θερμοκρασίαν εξήκοντα βαθμών Φάρεναϊτ· ή

(β)αεριώδεις εις θερμοκρασίαν εξήκοντα βαθμών Φάρεναϊτ και υπό πίεσιν μιας ατμοσφαίρας.

"ελαφρά έλαια" σημαίνει ορυκτέλαια-

(α)των οποίων ουχί έλασσον των πεντήκοντα επί τοις εκατόν κατ' όγκον, αποστάσσεται εις θερμοκρασίαν μη υπερβαίνουσαν τους εκατόν και ογδοήκοντα πέντε βαθμούς του εκατόνταβάθμου· ή

(β) των οποίων ουχί έλασσον των ενενήκοντα πέντε επί τοις εκατόν κατ' όγκον, αποστάσσεται εις θερμοκρασίαν μη υπερβαίνουσαν τους διακοσίους τεσσαράκοντα βαθμούς του εκατονταβάθμου· ή

(γ) άτινα αναδίδουσιν εύφλεκτον ατμόν εις θερμοκρασίαν ελάσσονα των 22.8 βαθμών του εκατονταβάθμου, δοκιμαζόμενα εν τω τρόπω τω καθοριζομένω υπό των αφορώντων εις το πετρέλαιον νόμων·

"βαρέα έλαια" σημαίνει ορυκτέλαια πλην των ελαφρών τοιούτων·

"καύσιμα έλαια" σημαίνει βαρέα έλαια περιέχοντα εν διαλύματι ποσόν σκληράς ασφάλτου, ουχί έλασσον του ημίσεως επί τοις εκατόν·

"ελαφρόν πετρέλαιον" (gas oil) σημαίνει βαρέα έλαια, ων ουχί πλέον των πεντήκοντα επί τοις εκατόν κατ' όγκον αποστάσσεται εις θερμοκρασίαν μη υπερβαίνουσαν τους διακοσίους τεσσαράκοντα βαθμούς του εκατονταβάθμου και ων πλέον των πεντήκοντα επί τοις εκατόν κατ' όγκον αποστάσσεται εις θερμοκρασίαν μη υπερβαίνουσαν τους τριακοσίους τεσσαράκοντα βαθμούς του εκατονταβάθμου·

"κηροσίνη" σημαίνει βαρέα έλαια, ων ουχί πλέον των πεντήκοντα επί τοις εκατόν κατ' όγκον αποστάσσεται εις θερμοκρασίαν μη υπερβαίνουσαν τους διακοσίους τεσσαράκοντα βαθμούς του εκατονταβάθμου·

και καθ' ην έκτασιν οι ειρημένοι νόμοι αφορώσιν εις ορυκτέλαια-

"διϋλιστήριον" σημαίνει οιονδήποτε μέρος, εγκριθέν υπό του Διευθυντού διά την επεξεργασίαν ορυκτελαίων.

(2) Η μέθοδος δοκιμασίας οιωνδήποτε ελαίων επί τω τέλει κατατάξεως αυτών εις τινα κατηγορίαν συμφώνως τω προηγουμένω εδαφίω, θέλει καθορισθή υπό του Υπουργικού Συμβουλίου, τηρουμένης της εν παραγράφω (γ) προνοίας, της αφορώσης εις τον ορισμόν των "ελαφρών ελαίων".

(3) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται εκάστοτε να ορίζη ότι διά τους σκοπούς δασμολογήσεως και φορολογίας ειδική τις κατηγορία ελαφρών ελαίων θέλει λογίζεται ως ανήκουσα εις τα βαρέα έλαια:

Νοείται ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον δεν θα προβαίνει εις τοιαύτην ενέργειαν, εκτός εάν πεισθή ότι η κατηγορία αύτη θα έδει, λόγω της χρήσεως αυτής, να καταταχθή εν τη κατηγορία των βαρέων ελαίων.

(4) Διά τους σκοπούς των περί τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, η παραγωγή ορυκτελαίων περιλαμβάνει-

(α)την λήψιν μιας κατηγορίας ορυκτελαίων εξ ετέρας τοιαύτης· και

(β) την υπαγωγήν ορυκτελαίων εις οιανδήποτε επεξεργασίαν καθαρισμού ή αναμίξεως,

ωσαύτως δε την λήψιν ορυκτελαίων εξ ετέρων ουσιών ή εξ οιασδήποτε φυσικής πηγής.