Διατάξεις αφορώσαι εις τους επί ορυκτελαίων τελωνειακούς δασμούς

132. Οσάκις εισαγόμενα ορυκτέλαια μεταφέρονται εις διϋλιστήριον, οι αναλογούντες αυτοίς τελωνειακοί δασμοί δεν επιβάλλονται επί τη εισαγωγή των, αλλά επί τη παραδόσει τούτων εκ του διυλιστηρίου προς εσωτερικήν ανάλωσιν, θα είναι δε οι αυτοί μετά των καταβλητέων επί τη εισαγωγή παρομοίων εμπορευμάτων.