Γενική εξουσία εκδόσεως Κανονισμών αφορώντων εις ορυκτέλαια, κ.λ.π.

133.-(1) Επί τω τέλει διασφαλίσεως των δημοσίων προσόδων το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισμούς-

(α) απαγορεύοντας την παραγωγήν ορυκτελαίων ή οιασδήποτε κατηγορίας τούτων, ειμή μόνον υπό προσώπου κατέχοντος επί τούτω άδειαν·

(β) καθορίζοντας την ημερομηνίαν λήξεως της ισχύος οιασδήποτε τοιαύτης αδείας·

(γ) διέποντας την παραγωγήν, αποθήκευσιν και αποταμίευσιν ορυκτελαίων ή οιασδήποτε κατηγορίας τούτων και την μεταφοράν αυτών εις τον χρησιμοποιούμενον διά την παραγωγήν των ορυκτελαίων τούτων τόπον·

(δ) απαγορεύοντας την διϋλισιν ορυκτελαίων αλλαχού ή εις διϋλιστήριον·

(ε) απαγορεύοντας την ανάμιξιν αερίου εν ορυκτελαίοις αλλαχού ή εις διϋλιστήριον·

(στ) διέποντας την χρήσιν και αποθήκευσιν ορυκτελαίων εν τινι διϋλιστηρίω·

(ζ) διέποντας ή απαγορεύοντας την μεταφοράν εις διϋλιστήριον ορυκτελαίων, αναφορικώς προς α επεστράφη ο καταβληθείς δασμός ή φόρος·

(η) διέποντας την μεταφοράν εισαγομένων ορυκτελαίων εις διϋλιστήριον άνευ πληρωμής του αναλογούντος αυτοίς τελωνειακού δασμού·

(θ)προνοούντας την παροχήν εγγυήσεως διά την καταβολήν του τελωνειακού δασμού του αναλογούντος εις οιαδήποτε εισαγόμενα ορυκτέλαια, άτινα ήχθησαν εις τι διϋλιστήριον·

(ι) γενικώτερον διά την διασφάλισιν και είσπραξιν του ειρημένου φόρου καταναλώσεως,

δυνατόν δε να εκδοθώσιν διαφορετικοί Κανονισμοί διά διαφορετικός κατηγορίας ορυκτελαίων.

(2) Πας όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει Κανονισμόν δυνάμει του παρόντος άρθρου γενόμενον, υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν την εις τριπλούν αξίαν των εμπορευμάτων, αναφορικώς προς άτινα διαπράττεται το αδίκημα ή τας £500 ή το εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών, τα δε τοιαύτα εμπορεύματα υπόκεινται εις δήμευσιν.