Ανάμιξις ελαίων

134.-(1) Ουδείς δύναται να προβαίνη εις την ανάμιξιν οιουδήποτε υποκειμένου εις δασμόν ή φόρον ορυκτελαίου μεθ' ετέρου τινός ορυκτελαίου, ειμή δυνάμει αδείας και συμφώνως τοις όροις αδείας υπό του Διευθυντού χορηγουμένης και επί τη καταβολή δασμού ή φόρου επί του ετέρου τούτου ορυκτελαίου κατά τον συντελεστήν, τον εκάστοτε κρατούντα αναφορικώς προς το υποκείμενον εις δασμόν ή φόρον ορυκτέλαιον: Νοείται ότι το παρόν εδάφιον δεν τυγχάνει εφαρμογής επί βαρέων ελαίων, πλην των καυσίμων ελαίων, του ελαφρού πετρελαίου (gas oil) και της κηροσίνης.

(2) Πας όστις προβαίνει εις την ανάμιξιν ορυκτελαίων κατά παράβασιν των διατάξεων του προηγουμένου εδαφίου, υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν την εις τριπλούν αξίαν των μιγνυομένων ορυκτελαίων ή τας £500 ή το εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών, το δε μίγμα υπόκειται εις δήμευσιν.