Υποκατάστατα βενζίνης

135.-(1) Επί τω τέλει διασφαλίσεως των δημοσίων προσόδων, το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισμούς·

(α) απαγορεύοντας την παραγωγήν υποκαταστάτων βενζίνης και την εμπορίαν υποκαταστάτων βενζίνης, εφ' ων δεν κατεβλήθη ο αναλογών τούτοις φόρος υποκαταστάτων βενζίνης, ειμή υπό προσώπων κατεχόντων επί τούτω άδειαν·

(β) καθορίζοντας την ημερομηνίαν λήξεως οιασδήποτε τοιαύτης αδείας·

(γ) διέποντας την παραγωγήν, εμπορίαν, αποθήκευσιν και αποταμίευσιν υποκαταστάτων βενζίνης και την μεταφοράν αυτών εις το επί τούτω οίκημα και εξ αυτού·

(δ) διά την απαλλαγήν εκ του ειρημένου φόρου υποκαταστάτων βενζίνης προοριζομένων προς εξαγωγήν ή φόρτωσιν ως εφοδίων·

(ε) γενικώς διά την διασφάλισιν και είσπραξιν των ειρημένων φόρων.

(2) Πας όστις-

(α)χρησιμοποιεί ως καύσιμον δι' εσωτερικής καύσεως μηχανικόν έμβολον οιονδήποτε υγρόν, όπερ δεν είναι ορυκτέλαιον και εφ' ου ούτος γνωρίζει ή έχει επαρκείς λόγους να πιστεύη ότι δεν κατεβλήθη ο αναλογών αυτώ φόρος· ή

(β) διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει Κανονισμόν δυνάμει του παρόντος άρθρου γενόμενον,

είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν την εις τριπλούν αξίαν των εμπορευμάτων, αναφορικώς προς άτινα διαπράττεται το αδίκημα ή τας £500 ή το εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών, τα δε εμπορεύματα υπόκεινται εις δήμευσιν.

(3) Διά τους σκοπούς των περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, ο όρος "υποκατάστατα βενζίνης" σημαίνει παν υγρόν, αποσκοπούν να υποκαταστήση την βενζίνην ως καύσιμον ύλην δι' εσωτερικής καύσεως μηχανικά έμβολα και όπερ δεν είναι ορυκτέλαιον.

(4) Εν τω παρόντι άρθρω ο όρος "υγρόν" δεν περιλαμβάνει οιανδήποτε ουσίαν, ήτις είναι αεριώδης εις θερμοκρασίαν εξήκοντα βαθμών Φάρεναϊτ και υπό πίεσιν μιας ατμοσφαίρας.