Μεταφορά εξ αποθήκης αποταμιεύσεως άνευ πληρωμής του δασμού ή φόρου

80. Ανεξαρτήτως οιασδήποτε ετέρας διατάξεως του παρόντος Νόμου, δι' ης επιτρέπεται η μεταφορά εμπορευμάτων εκ τίνος αποθήκης αποταμιεύσεως, άνευ πληρωμής δασμού ή φόρου, ο Διευθυντής δύναται να επιτρέψη όπως αποταμιευμένα εμπορεύματα, άτινα εν τη κατατεθείση διασαφήσει εδηλώθησαν προς μεταφοράν δι' οιονδήποτε έτερον σκοπόν πλην του προς εσωτερικήν κατανάλωσιν τοιούτου, μεταφερθώσιν άνευ της καταβολής δασμού ή φόρου εκ της αποθήκης διά τον ούτω καθορισθέντα σκοπόν, υπό τους κατά το δοκούν εκάστοτε καθοριζομένους υπό του Διευθυντού όρους και περιορισμούς.