Δασμοί και φόροι επί αποταμιευμένων εμπορευμάτων

79.-(1) Οι τελωνειακοί δασμοί ή φόροι καταναλώσεως ως και οι συντελεσταί αυτών, οι βαρύνοντες αποταμιευμένα εμπορεύματα, θα είναι οι κρατούντες αναφορικώς προς εμπορεύματα της κλάσεως ή κατηγορίας ταύτης κατά την ημερομηνίαν της μεταφοράς αυτών εκ της αποθήκης αποταμιεύσεως.

(2) Τηρουμένου του αμέσως επομένου εδαφίου, ο πληρωτέος δυνάμει του παρόντος άρθρου δασμός ή φόρος βεβαιούται βάσει της γενομένης εξελέγξεως των εμπορευμάτων ότε ταύτα το πρώτον ετέθησαν εις αποθήκην αποταμιεύσεως.

(3) Εν τη περιπτώσει οιουδήποτε των κατωτέρω εμπορευμάτων, ήτοι καπνού, οίνων, οινοπνευματωδών και ορυκτελαίων, ο πληρωτέος δυνάμει του παρόντος άρθρου δασμός ή φόρος βεβαιούται-

(α) βάσει της γενομένης εξελέγξεως τούτων ότε το τελευταίον ετέθησαν εις αποθήκην αποταμιεύσεως· ή

(β) εν η περιπτώσει ταύτα εξηλέγχθησαν μετά την επ' αυτών διενέργειαν οιασδήποτε επιτρεπομένης πράξεως εν τη αποθήκη αποταμιεύσεως, αφ' ης ταύτα το τελευταίον απεταμιεύθησαν, συμφώνως προς την ούτω γενομένην τελευταίαν εξέλεγξιν, ή, τη εκλογή του ιδιοκτήτου των εμπορευμάτων, δι' αναφοράς εις την ποσότητα των εμπορευμάτων, βεβαιουμένην κατά βάρος, μέτρον, ή δύναμιν κατά τον χρόνον της παραδόσεως αυτών προς εσωτερικήν κατανάλωσιν:

Νοείται ότι το παρόν εδάφιον δεν τυγχάνει εφαρμογής αναφορικώς προς οιονδήποτε δασμόν ή φόρον πληρωτέον δυνάμει του άρθρου 76.

(4) Εν η περιπτώσει κατεβλήθη οιοσδήποτε δασμός ή φόρος προ της δυνάμει του παρόντος άρθρου νομίμου ημερομηνίας, καταβάλλεται παν ελλιπώς εισπραχθέν ή επιστρέφεται παν αχρεωστήτως καταβληθέν ποσόν όπερ ήθελε βεβαιωθή βάσει της διαφοράς του ούτω καταβληθέντος και του κατά νόμον πληρωτέου ποσού.