Νέα διασάφησις εμπορευμάτων δηλωθέντων προς αποταμίευσιν

78. Εμπορεύματα αναφορικώς προς άτινα κατετέθη διασάφησις περιέχουσα ρήτραν αποταμιεύσεως ή δι' α παρεσχέθη άδεια μεταφοράς αυτών εκ τίνος αποθήκης αποταμιεύσεως δι' οιονδήποτε σκοπόν επί τω τέλει εκ νέου αποταμιεύσεως τούτων εν τινι αποθήκη, δυνατόν τη αδεία του αρμοδίου λειτουργού, καθ' οιονδήποτε χρόνον πριν ή προσηκόντως αποταμιευθώσιν ή αναλόγως της περιπτώσεως, εκ νέου αποταμιευθώσιν εν τινι αποθήκη-

(α) να δηλωθώσιν, τη καταθέσει νέας διασαφήσεως υπό του ιδιοκτήτου των προς εσωτερικήν κατανάλωσιν, εφ' όσον δύνανται κατά νόμον να χρησιμοποιηθώσι προς τούτο, προς εξαγωγήν ή προς χρήσιν αυτών ως εφοδίων και να υποστώσι την αυτήν μεταχείρισιν, ως εάν η ούτω κατατιθεμένη νέα διασάφησις εγένετο, εν όσω τα εμπορεύματα ήσαν αποταμιευμένα εν τη αποθήκη·

(β) τηρουμένης της αυτής διαδικασίας, ως εάν είχον προσηκόντως εναποτεθή εις αποθήκην αποταμιεύσεως ή, αναλόγως της περιπτώσεως, εκ νέου εναποτεθή εις τοιαύτην αποθήκην, μεταφερθώσιν εις ετέραν αποθήκην εγκεκριμένην διά την αποταμίευσιν τοιούτων εμπορευμάτων:

Νοείται ότι, οσάκις τα εμπορεύματα περιέχωνται εις δοχεία και η ούτω γενομένη νέα διασάφησις ή μεταφορά ως εν τοις ανωτέρω, αφορά εις μέρος μόνον των εμπορευμάτων, το μέρος τούτο δέον όπως περιέχηται εις ένα ή πλείονα πλήρη δοχεία.