Μεταφορά εμπορευμάτων εξ αποθήκης αποταμιεύσεως

77.-(1) Πριν ή μεταφερθώσιν οιαδήποτε εμπορεύματα εκ τίνος αποθήκης αποταμιεύσεως, ο ιδιοκτήτης τούτων οφείλει να καταθέση παρά τω αρμοδίω λειτουργώ διασάφησιν, εν ω τύπω και τρόπω και περιέχουσαν τοιαύτα στοιχεία, ως ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος ή οιουδήποτε ετέρου Νόμου ή των δυνάμει τούτων γενομένων διοικητικών πράξεων, καθ' όσον αφορά εις τους σκοπούς, δι' ους επιτρέπεται η αποταμίευσις εμπορευμάτων, δυνάμει του παρόντος άρθρου επιτρέπεται αποταμίευσις εμπορευμάτων δι' οιονδήποτε των ακολούθων σκοπών:

(α) δι' εσωτερικήν κατανάλωσιν·

(β) δι' εξαγωγήν·

(γ) προς χρήσιν αυτών ως εφοδίων·

(δ) τηρουμένων των όρων και περιορισμών, ους ο Διευθυντής ήθελε κατά το δοκούν επιβάλει, προς μεταφοράν αυτών εις ετέραν αποθήκην, εγκεκριμένην διά την αποταμίευσιν τοιούτων εμπορευμάτων·

(ε) τηρουμένων των ως είρηται όρων και περιορισμών, προς μεταφοράν αυτών δι' ετέρους σκοπούς, εις τόπους και διά χρονικός περιόδους εκάστοτε καθοριζομένας υπό του Διευθυντού.

(3) Εμπορεύματα λογίζονται προσηκόντως αποταμιευθέντα δυνάμει του παρόντος άρθρου, άμα τη υπογραφή της περιεχούσης την ρήτραν αποταμιεύσεως διασαφήσεως υπό του αρμοδίου λειτουργού.

(4) Εκτός ως άλλως προνοείται εν τω παρόντι Νόμω, απαγορεύεται η μεταφορά εμπορευμάτων εξ αποθήκης αποταμιεύσεως, μέχρις ου καταβληθώσιν οι αναλογούντες αυτοίς δασμοί και φόροι.

(5) Δεν επιτρέπεται η μεταφορά αποταμιευμένων εμπορευμάτων εκ της εις ην είναι αποταμιευμένα αποθήκης ή φόρτωσις αυτών εις πλοίον ή αεροσκάφος, προς μεταφοράν ή εξαγωγήν ή προς χρήσιν αυτών ως εφοδίων ειμή μόνον τη αδεία του αρμοδίου λειτουργού και συμφώνως προς τας οδηγίας, ας ούτος ήθελε παράσχει.