Γενική ποινή

192Α. Πας όστις παραβαίνει οιανδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δι' ην δεν προνοείται ειδικώς ποινή ή δι' ην η μόνη προβλεπομένη ποινή είναι η της δημεύσεως, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν το εν έτος ή εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £1000, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.