Γενικαί διατάξεις περί τα αδικήματα και τας ποινάς

192.-(1) Οσάκις εν τινι νομοθετική διατάξει, αφορώση εις παραχωρηθείσαν αρμοδιότητα, προνοείται ποινή, εις ην υπόκειται παν εν τη διατάξει προνοούμενον αδίκημα ή πάσα πράξις ή παράλειψις γενομένη κατά παράβασιν Κανονισμού, οδηγίας, ή όρου δυνάμει της τοιαύτης διατάξεως εκδοθέντος ή επιβληθέντος, εάν πρόσωπον τι καταδικασθή εν τη αυτή δικαστική διαδικασία διά πλείονα τοιαύτα αδικήματα ή παραβάσεις, το πρόσωπον τούτο υπόκειται εις την εν λόγω ποινήν κεχωρισμένως δι' εν έκαστον αδίκημα ή παράβασιν, δι' ην θέλει εξευρεθή ένοχος.

(2) Οσάκις η προβλεπομένη εν τινι νομοθετική πράξει ποινή, καθορίζεται αναλόγως της αξίας οιουδήποτε εμπορεύματος, η τοιαύτη αξία υπολογίζεται βάσει της τιμής, ην ευλόγως δύναται τις να αναμένη ότι τα εμπορεύματα ταύτα θα απεκόμιζον, μετά την καταβολήν του φόρου ή δασμού, εις ον ταύτα τυχόν υπόκεινται, εάν επωλούντο εν τη ελευθέρα αγορά κατά ή περί την ημερομηνίαν, καθ' ην διεπράχθη το αδίκημα, δι' ο επιβάλλεται η ποινή.

(3) Εάν αποδειχθή ότι αδίκημα προνοούμενον εν τινι νομοθετική πράξει, αφορώση εις παραχωρηθείσαν αρμοδιότητα, διεπράχθη υπό νομικού προσώπου τη συναινέσει ή συνεργασία ή εξ αμελείας συμβούλου, διευθυντού, γραμματέως ή ετέρου παρομοίου αξιωματούχου του νομικού προσώπου ή υπό προσώπου φερομένου ως ενεργούντος υπό τοιαύτην ιδιότητα, ούτος μετά του νομικού προσώπου λογίζεται ένοχος του εν λόγω αδικήματος και υπόκειται ωσαύτως εις ποινικήν δίωξιν και ανάλογον ποινήν.

Εν τω παρόντι εδαφίω ο όρος "σύμβουλος", αναφορικώς προς νομικόν πρόσωπον ή οργανισμόν δημοσίου δικαίου, η διαχείρισις ούτινος είναι εμπεπιστευμένη εις τα μέλη αυτού, σημαίνει μέλος του νομικού τούτου προσώπου ή οργανισμού.

(4) Οσάκις εις διαδικασίαν αρξαμένην αναφορικώς προς αδίκημα διαπραχθέν κατά παράβασιν των τελωνειακών νόμων αναφυή αμφισβήτησις περί τον πληρωτέον επί εισαγομένων εμπορευμάτων δασμόν και τον συντελεστήν αυτού, και είναι ανέφικτος ο προσδιορισμός του χρόνου του καθορίζοντος τον πληρωτέον δασμόν και τον συντελεστήν αυτού συμφώνως ταις διατάξεσι του άρθρου 30 του παρόντος Νόμου, ο υπό αμφισβήτησιν δασμός και ο συντελεστής αυτού καθορίζονται ως εάν τα εμπορεύματα είχον εισαχθή άνευ διασαφήσεως καθ' ον χρόνον ήρξατο η τοιαύτη διαδικασία.