Η μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ των Κυριάρχων Περιοχών των Βάσεων και της Δημοκρατίας δεν λογίζεται εισαγωγή ή εξαγωγή

193. Ανεξαρτήτως οιουδήποτε εν τω παρόντι ή οιωδήποτε ετέρω εις τα Τελωνεία αφορώντι Νόμω διαλαμβανομένου, η μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ των Κυριάρχων Περιοχών των Βάσεων και του εδάφους της Δημοκρατίας δεν λογίζεται διά τους σκοπούς του παρόντος ή οιουδήποτε ετέρου νόμου εισαγωγή ή εξαγωγή των τοιούτων εμπορευμάτων.