Εξουσία εφαρμογής του Νόμου επί δασμών και φόρων εκχωρηθέντων εις τοπικάς αρχάς

194.-(1) Αι εν τοις εφεξής διατάξεις του παρόντος άρθρου τυγχάνουσιν εφαρμογής εις περιπτώσεις, καθ' ας η εξουσία εισπράξεως δασμών και φόρων εξεχωρήθη δυνάμει νομοθετικής πράξεως εις τοπικήν τινα αρχήν.

(2) Τηρουμένων των εν τοις εφεξής διατάξεων του παρόντος άρθρου και εκτός ως ρητώς προνοείται εν άρθρω 139, αι προηγούμενοι διατάξεις του παρόντος Νόμου, αι αφορώσαι εις φόρους καταναλώσεως δεν τυγχάνουσιν εφαρμογής επί ούτω εκχωρουμένων φόρων καταναλώσεως.

(3) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά Διατάγματος αυτού δημοσιευθησομένου εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας να ορίση ότι, υπό τας εν τω Διατάγματι τυχόν προβλεφθησομένας τροποποιήσεις, πάσα ούτω καθοριζομένη διάταξις του παρόντος Νόμου, ήτις εκχωρεί εξουσίας ή επιβάλλει καθήκοντα ή υποχρεώσεις, αναφορικώς προς φόρους καταναλώσεως και την έκδοσιν και ακύρωσιν αδειών, εφ' ων επιβάλλονται τοιούτοι φόροι και προς έτερα θέματα αφορώντα εις φόρους καταναλώσεως και αδείας, θα τυγχάνη εφαρμογής και επί της τοπικής αρχής και των λειτουργών αυτής καθ' όσον αφορά εις εκχωρηθέντας φόρους και τας αδείας, εφ' ων καταβάλλονται τοιούτοι φόροι, ως τυγχάνει εφαρμογής και επί του Διευθυντού και των λειτουργών, αναφορικώς προς ετέρους φόρους καταναλώσεως και αδείας" αι εν λόγω διατάξεις και υπό την επιφύλαξιν των ανωτέρω, αι διατάξεις αι αφορώσαι εις την επιβολήν ποινών και κυρώσεων, θα τυγχάνωσιν αναλόγου εφαρμογής.

(4) Παν Διάταγμα εκδιδόμενον δυνάμει του παρόντος άρθρου τροποποιείται ή ανακαλείται διά μεταγενεστέρου Διατάγματος, δυνάμει του παρόντος άρθρου εκδιδομένου.