Επιφυλάξεις.

195.-(1) Παν Διάταγμα, Κανονισμός, οδηγία, έντυπον ή ετέρα πράξις, ήτις θέλει είναι εν ισχύϊ αμέσως προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου δυνάμει νομοθετικής τίνος πράξεως διά του παρόντος Νόμου καταργηθείσης, αφορώσα εις οιονδήποτε ζήτημα, δι' ο το Υπουργικόν Συμβούλιον ή ο Διευθυντής κέκτηται εξουσίαν δυνάμει του παρόντος όπως εκδίδη Διατάγματα ή Κανονισμούς ή να παρέχη οδηγίας ή επιβάλλη όρους ή περιορισμούς, τυγχάνει εφαρμογής, μέχρις ου ανακληθή ή τροποποιηθή υπό του Υπουργικού Συμβουλίου, καθ' ην έκτασιν δεν αντίκειται προς τας διατάξεις του παρόντος Νόμου ως εάν είχε εκδοθή, παρασχεθή ή επιβληθή δυνάμει τοιαύτης εξουσίας.

Νοείται ότι το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά Κανονισμών να προσδιορίζη-

(α)τα πληρωτέα τέλη διά πιστοποιητικά ή έντυπα εκδιδόμενα υπό του Διευθυντού·

(β) εκτός ως προνοείται υπό του εδαφίου (2) του άρθρου 82 του παρόντος Νόμου, τα πληρωτέα τέλη διά την αποθήκευσιν εμπορευμάτων εν οιωδήποτε χώρω τελούντι υπό τελωνειακόν έλεγχον.

(2)Διορισμοί γενόμενοι, εντολαί, εξουσιοδοτήσεις, άδειαι ή εγκρίσεις παρασχεθείσαι υπό του Διευθυντού δυνάμει οιουδήποτε νομοθετήματος υπό του παρόντος Νόμου καταργηθέντος, οι τελούντες εν ισχύϊ αμέσως προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, θα ισχύωσιν ως εάν εγένοντο ή παρείχοντο δυνάμει της αντιστοίχου διατάξεως του παρόντος Νόμου.

(3) Αρμοδιότητες, αίτινες αμέσως προ της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου, ενησκούντο διά λογαριασμόν ετέρου τινός προσώπου υπό του Διευθυντού ή υπό λειτουργού ή υπό προσώπων επί τούτω διοριζομένων υπό του Διευθυντού, θα συνεχίσωσιν ενασκούμενοι υπ' αυτών, μέχρις ου γενώσιν έτεραι διευθετήσεις, και εάν έτι αι τοιαύται αρμοδιότητες δεν μνημονεύωνται ρητώς εν τω παρόντι Νόμω.

(4)Έγγραφον αναφερόμενον εις νομοθέτημα καταργηθέν υπό του παρόντος Νόμου, ερμηνεύεται, εκτός οσάκις προκύπτει πρόθεσις περί του εναντίου, ως αναφερόμενον εις την αντίστοιχον διάταξιν του παρόντος Νόμου.