Καταργήσεις

196.-(1) Καταργούνται ώδε, καθ' ην έκτασιν καθορίζεται εν τη τρίτη στήλη του Τρίτου Παραρτήματος του παρόντος Νόμου, άπαντα τα εν τω Παραρτήματι τούτω εκτιθέμενα νομοθετήματα, άτινα αφορώσιν εις ζητήματα διεπόμενα υπό των προνοιών του παρόντος Νόμου ή την ρύθμισιν των οποίων ο παρών Νόμος προνοεί διά Κανονισμών, οδηγιών ή όρων δυνάμει τούτου γενομένων, παρεχομένων ή επιβαλλομένων.

(2) Εν η περιπτώσει η διάταξις Νόμου τινός αντεκατέστησε διάταξιν ετέρου τινός Νόμου διά του παρόντος άρθρου καταργουμένου, η κατάργησις ουδόλως εκτείνεται επί της πρώτον μνησθείσης διατάξεως, εκτός εάν καταργηθή ρητώς αυτή αύτη η διάταξις.