Κατάθεσις Κανονισμών εις την Βουλήν

197. Κανονισμοί γενόμενοι επί τη βάσει του παρόντος Νόμου κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων και ισχύουν από της ημερομηνίας καταθέσεως των. Εντός περιόδου είκοσι και μιας ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως των η Βουλή των Αντιπροσώπων αποφασίζει επί τούτων και εάν ήθελε τροποποιήσει τούτους, τότε η ισχύς του ούτω τροποποιηθέντος μέρους των Κανονισμών θα άρχεται από της ημερομηνίας εγκρίσεως των υπό της Βουλής. Εν περιπτώσει απορρίψεως των Κανονισμών ούτοι παύουσιν ισχύοντες από της ημερομηνίας απορρίψεως των υπό της Βουλής. Μετά πάροδον είκοσι και μιας ημερών από της καταθέσεως των εις την Βουλήν οι Κανονισμοί, τροποποιηθέντες ή μη, δημοσιεύονται εις την επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας.