Εξουσία αρνήσεως παροχής ή ακυρώσεως αδείας απόπλου πλοίου ή αναχωρήσεως αεροσκάφους

46.-(1) Ίνα επιτύχη κατακράτησιν αυτού εν τη ενασκήσει οιασδήποτε εξουσίας ή αρμοδιότητος, εκχωρηθείσης αυτώ υφ' οιασδήποτε νομοθετικής πράξεως ή ίνα εξασφαλίση την τήρησιν οιασδήποτε διατάξεως του παρόντος Νόμου ή οιασδήποτε ετέρας νομοθετικής ή διοικητικής πράξεως δυνάμει νόμου γενομένης, αφορώσης εις την εισαγωγήν ή εξαγωγήν εμπορευμάτων-

(α)ο αρμόδιος λειτουργός δύναται κατά πάντα χρόνον να αρνηθή την παροχήν αδείας απόπλου πλοίου ή αναχωρήσεως αεροσκάφους· και

(β) εφ' όσον ήθελε παρασχεθή άδεια απόπλου πλοίου ή αναχωρήσεως αεροσκάφους, οιοσδήποτε λειτουργός δύναται κατά πάντα χρόνον, εν όσω το πλοίον ευρίσκεται εντός των ορίων οιουδήποτε λιμένος ή το αεροσκάφος εις οιονδήποτε τελωνειακόν αερολιμένα, να απαιτήση όπως επιστροφή αυτώ η παρασχεθείσα άδεια.

(2) Η τοιαύτη απαίτησις υποβάλλεται προφορικώς ή εγγράφως προς τον πλοίαρχον ή τον κυβερνήτην του αεροσκάφους, εφ' όσον δε είναι έγγραφος επιδίδεται-

(α) διά προσωπικής παραδόσεως· ή

(β) καταλείπεται εις την τελευταίαν αυτού γνωστήν κατοικίαν· ή

(γ) παραδίδεται επί του πλοίου ή αεροσκάφους εις το πρόσωπον, όπερ εμφανίζεται ως έχον την ευθύνην ή διακυβέρνησιν του πλοίου ή αεροσκάφους.

(3) Οσάκις η απαίτησις επιστροφής αδείας απόπλου πλοίου ή αναχωρήσεως αεροσκάφους ενεργείται ως εν τοις ανωτέρω-

(α) η άδεια καθίσταται παραχρήμα άκυρος· και

(β) εάν ο πλοίαρχος ή κυβερνήτης του αεροσκάφους δεν συμμορφωθή προς ταύτην, ούτος είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500.