Εξουσία εκδόσεως Κανονισμών διεπόντων την εξαγωγήν κ.λ.π.

47.-(1) Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδώση Κανονισμούς-

(α) διέποντας, καθ' όσον αφορά εις πλοία και αεροσκάφη, την φόρτωσιν και δι' υδάτινης οδού μεταφοράν προς φόρτωσιν εμπορευμάτων, προοριζομένων προς εξαγωγήν ή ως εφοδίων και την επιβίβασιν επιβατών διά τινα προορισμόν εν τη αλλοδαπή·

(β)προνοούντας την κατάθεσιν δηλωτικού παντός φορτίου κομιζομένου εν τινι πλοίω εξαγωγής·

(γ) προνοούντας κατάθεσιν πιστοποιητικού περί των καυσίμων υλών, αίτινες ήθελον φορτωθή επί παντός πλοίου, αποπλέοντος εκ τίνος λιμένος διά την αλλοδαπήν.

(2) Πας όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει Κανονισμόν δυνάμει του παρόντος άρθρου γενόμενον, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500, τα δε εμπορεύματα, αναφορικώς προς άτινα ήθελε διαπραχθή το αδίκημα, υπόκεινται εις δήμευσιν.