Αδικήματα περί την εξαγωγήν εμπορευμάτων

48.-(1) Εν η περιπτώσει εμπορεύματα φορτωθέντα ή κομιζόμενα εφ' οιουδήποτε πλοίου ή αεροσκάφους προς εξαγωγήν εκφορτωθώσιν εν τη Δημοκρατία και ουχί εν τη αλλοδαπή, εκτός εάν η εκφόρτωσις εγένετο τη εξουσιοδοτήσει του αρμοδίου λειτουργού και, εκτός εάν άλλως ο αρμόδιος λειτουργός διατάξη, δέον όπως ο πληρωτέος επί των εμπορευμάτων και μη καταβληθείς δασμός ή φόρος πληρωθή ή ο επιστραφείς επί τούτων δασμός ή φόρος πληρωθή εκ νέου, άλλως ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης του αεροσκάφους και πας όστις ενέχεται εις την εκφόρτωσιν, αποβίβασιν ή μεταφοράν των εμπορευμάτων εκ του πλοίου ή αεροσκάφους άνευ τοιαύτης εξουσιοδοτήσεως ή πληρωμής, είναι εις έκαστος ένοχοι αδικήματος δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να επιβάλη όρους, κατά το δοκούν, καθ' όσον αφορά εις εμπορεύματα φορτωθέντα ή κομιζόμενα επί πλοίου ή αεροσκάφους ως εν τοις ανωτέρω, εις άτινα ήθελεν επιτραπή εκφόρτωσις εν τη Δημοκρατία, πας δε όστις διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού παραβαίνει ούτω τεθέντα όρον ή όστις άλλως πως ενέχεται εις τοιαύτην πράξιν ή παράλειψιν, είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(3) Οσάκις επί πλοίου ή αεροσκάφους φορτώνται ή κομίζονται ως εν τοις ανωτέρω εμπορεύματα εξ αποταμιεύσεως, εμπορεύματα υπό διαμετακόμισιν ή έτερα εμπορεύματα υποκείμενα εις μη καταβληθέντα εισέτι δασμόν ή φόρον ή δι' α επεστράφη ο καταβληθείς δασμός ή φόρος, εν πάση τοιαύτη περιπτώσει εάν το περιέχον ταύτα δοχείον, άνευ της αδείας του αρμοδίου λειτουργού ανοιχθή ή οιονδήποτε σήμα, γράμμα ή σημείον επί παντός τοιούτου δοχείου ή δέματος άνευ εξουσιοδοτήσεως εξαλειφθή, διαγραφή ή αλλοιωθή, ο ενεχόμενος εις πράξιν ως εν τοις ανωτέρω είναι ένοχος αδικήματος δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(4) Τα εμπορεύματα αναφορικώς προς άτινα διαπράττεται αδίκημα δυνάμει του παρόντος άρθρου υπόκεινται εις δήμευσιν, ο ένοχος δε τοιούτου αδικήματος υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν την εις τριπλούν αξίαν των εμπορευμάτων ή τας £500 ή το εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών.