Άδεια απόπλου πλοίων και αναχωρήσεως αεροσκαφών

45.-(1) Εκτός ως ήθελεν επιστρέψει ο Διευθυντής, απαγορεύεται ο απόπλους πλοίου ή η αναχώρησις αεροσκάφους εξ οιουδήποτε λιμένος ή τελωνειακού αερολιμένος, εξ ου άρχεται ο πλους ή πτήσις ή εις ο τούτο ήθελε προσεγγίσει ή προσγειωθή διαρκούντος πλου ή πτήσεως αυτού εκτός της Δημοκρατίας, μέχρις ου εκδοθή άδεια διά τον απόπλουν ή αναχώρησιν του πλοίου ή αεροσκάφους υπό του αρμοδίου λειτουργού εν τω λιμένι ή αερολιμένι τούτω. (2) Ο Διευθυντής δύναται να εκδώση οδηγίας-

(α)καθ' όσον αφορά εις την διαδικασίαν εκδόσεως αδείας απόπλου ή αναχωρήσεως δυνάμει του παρόντος άρθρου·

(β) καθ' όσον αφορά εις τα έγγραφα, άτινα δέον να προσαχθώσι και τα στοιχεία, άτινα δέον να παρασχεθώσιν υπό του αιτούντος την τοιαύτην άδειαν.

(3) Οσάκις αιτείται η παροχή αδείας δυνάμει του παρόντος άρθρου διά τον απόπλουν οιουδήποτε πλοίου, όπερ αποπλέει άνευ φορτίου ή όπερ δεν φέρει επ' αυτού έτερα εμπορεύματα πλην των εφοδίων, των αποσκευών των επί του πλοίου κομιζομένων επιβατών ή κενά επιστρεφόμενα δοχεία μη αποδίδοντα ναύλον ή κέρδος, ο αρμόδιος λειτουργός εκδίδει τη αιτήσει του πλοιάρχου άδειαν απόπλου ως εάν τούτο ήτο κενόν φορτίου.

(4) Οιοσδήποτε λειτουργός ή αστυνομικός δύναται να επιβιβασθή πλοίου αποπλέοντος εκ τίνος λιμένος, κατά πάντα χρόνον εν όσω το πλοίον ευρίσκεται εντός των ορίων λιμένος τινός ή εντός δώδεκα ναυτικών μιλίων από των ακτών της Δημοκρατίας και να απαιτήση την προσαγωγήν της αδείας απόπλου του πλοίου, εάν δε ο πλοίαρχος αρνηθή να προσαγάγη ταύτα ή να απαντήση εις ερωτήσεις αφορώσας εις το πλοίον, φορτίον και σκοπούμενον πλουν, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £250.

(5) Παν πλοίον όπερ, αποπλέον εκ τίνος λιμένος καλείται να αποβιβάση λειτουργόν ή να υποστή περαιτέρω έλεγχον οφείλει όπως συμμορφωθή και προσέγγιση εις επί τούτω σταθμόν επιβιβάσεως· εάν δε παραλείψη να συμμορφωθή προς τοιαύτην διαταγήν ο πλοίαρχος είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £100.

(6) Εάν πλοίον ή αεροσκάφος, υποκείμενον εις τας περί αδείας απόπλου ή αναχωρήσεως διατάξεις του παρόντος άρθρου, αποπλεύση εκ τίνος λιμένος ή αναχωρήση εκ τελωνειακού αερολιμένος άνευ εγκύρου αδείας, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500.

Νοείται ότι παράλειψις συμμορφώσεως προς τας προνοίας του εδαφίου τούτου δεν αποτελεί αδίκημα εάν ο Διευθυντής ήθελεν ικανοποιηθή ότι η τοιαύτη παράλειψις ωφείλετο εις δυσμενείς καιρικός συνθήκας ή εις άλλην αναπόφευκτον αιτίαν.

(7) Εάν επί αεροσκάφους, υποκειμένου εις τας περί αδείας αναχωρήσεως εκ τίνος τελωνειακού αερολιμένος διατάξεις του παρόντος άρθρου, φορτωθώσιν οιαδήποτε εμπορεύματα ή δι' υδάτινης οδού μεταφερθώσι τοιαύτα εμπορεύματα προς φόρτωσιν εν τω αεροσκάφει εις τον εν λόγω αερολιμένα, πριν ή υποβληθή αίτησις προς έκδοσιν της σχετικής αδείας αναχωρήσεως, τα εμπορεύματα υπόκεινται εις δήμευσιν' οσάκις δε η τοιαύτη φόρτωσις ή μεταφορά διενεργείται με δολίαν πρόθεσιν, πας όστις ενέχεται εις ταύτην εν γνώσει της τοιαύτης προθέσεως, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν την εις τριπλούν αξίαν των εμπορευμάτων ή τας £1500 ή το εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών ή εις φυλάκισιν μέχρι δύο ετών ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.