Δήλωσις απόπλου πλοίου

44.-(1) Πριν ή φορτωθώσιν οιαδήποτε εμπορεύματα επί πλοίου εις τινα λιμένα, δι' εξαγωγήν ή ως εφόδια διά τινα πλουν εν τη αλλοδαπή, ο πλοίαρχος οφείλει όπως καταθέση παρά τω αρμοδίω λειτουργώ-

(α)δήλωσιν απόπλου του πλοίου, εν ω τύπω και τρόπω και περιέχουσαν τοιαύτα στοιχεία, ως ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει· και

(β)πιστοποιητικόν του αρμοδίου λειτουργού περί της παρασχεθείσης τω πλοίω αδείας είσπλου ή αδείας ακτοπλοΐας καθ' όσον αφορά εις τον τελευταίον πλουν αυτού μετά φορτίου· και

(γ) εν η περιπτώσει το πλοίον ήθελεν ήδη φορτώσει εμπορεύματα εις έτερον λιμένα δι' εξαγωγήν ή ως εφόδια προς χρήσιν αυτώ ως εν τοις ανωτέρω, ή εάν εδόθη άδεια απόπλου άνευ φορτίου του πλοίου εκ τίνος ετέρου λιμένος, την άδειαν απόπλου του πλοίου εκ του ετέρου τούτου λιμένος.

(2) Εάν επί τη αφίξει εις τινα λιμένα ακτοπλοϊκού, κομίζοντος εμπορεύματα εκ τίνος τόπου εν τη Δημοκρατία εις έτερον τόπον εν αυτή, σκοπήται όπως το πλοίον τούτο πλεύση μετά των εν λόγω εμπορευμάτων ή τίνων εξ αυτών εις την αλλοδαπήν, επιβάλλεται κατάθεσις δηλώσεως απόπλου του εν λόγω πλοίου, ως και η κατάθεσις δηλωτικού εξαγωγής των επ' αυτού κομιζομένων εμπορευμάτων, ανεξαρτήτως εάν ταύτα εφορτώθησαν εν τω λιμένι τούτω ή εις έτερον τινα τόπον.

(3) Δυνατόν να κατατεθή δήλωσις απόπλου πλοίου εκ τίνος λιμένος δυνάμει του παρόντος άρθρου, ανεξαρτήτως εάν προ της αναχωρήσεως αυτού διά την αλλοδαπήν σκοπήται προσέγγισις του πλοίου εις έτερον εν τη Δημοκρατία λιμένα:

Νοείται ότι δυνατόν να κατατεθή δυνάμει του παρόντος εδαφίου δήλωσις απόπλου αναφορικώς προς πλοίον κομίζον φορτίον, φορτωθέν επ' αυτού εν τη αλλοδαπή και προοριζόμενον προς εκφόρτωσιν εν τη Δημοκρατία, μόνον υφ' ους όρους ήθελεν επιβάλει ο Διευθυντής κατά το δοκούν.

(4) Οσάκις δυνάμει του παρόντος άρθρου απαιτείται η κατάθεσις δηλώσεως απόπλου πλοίου εις οιονδήποτε λιμένα, εάν φορτωθώσιν επί του πλοίου εν τω λιμένι τούτω οιαδήποτε εμπορεύματα, πριν ή κατατεθή τοιαύτη δήλωσις, τα εμπορεύματα υπόκεινται εις δήμευσιν, ο δε πλοίαρχος είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £500 οσάκις δε η φόρτωσις ή δι' υδάτινης οδού μεταφορά προς φόρτωσιν των εμπορευμάτων γίνεται με δολίαν πρόθεσιν, πας όστις ενέχεται εις ταύτην, εν γνώσει της τοιαύτης δόλιας προθέσεως, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν την εις τριπλούν αξίαν των εμπορευμάτων ή τας £1500 ή το εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών, ή εις φυλάκισιν μέχρι δύο ετών ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.