Διατάξεις καθ'όσον αφορά εις εφόδια πλοίων ή αεροσκαφών

43.-(1) Ο διευθυντής δύναται να εκδώση οδηγίας-

(α) ως προς την ποσότητα των εμπορευμάτων, άτινα δύναται να κομίζη επ' αυτού πλοίον ή αεροσκάφος ως εφόδια διά τινα πλουν ή πτήσιν εκτός της Δημοκρατίας·

(β) ως προς την απαιτουμένην άδειαν προμηθείας και μεταφοράς των προοριζομένων ως εν τοις ανωτέρω εμπορευμάτων, την ακολουθητέαν διαδικασίαν προμηθείας τούτων, εάν υπόκεινται εις δασμόν ή όχι, ως προς τον καταβληθέντα δασμόν και εάν ενδείκνυται υπό τας περιστάσεις επιστροφή του καταβληθέντος δασμού ή φόρου.

(2) Ανεξαρτήτως οιωνδήποτε διατάξεων των περί Τελωνείων Νόμων απαγορεύεται η φόρτωσις εφοδίων άνευ της καταβολής δασμού ή επί τη επιστροφή του καταβληθέντος δασμού, ειμή μόνον επί πλοίου καθαράς χωρητικότητος τεσσαράκοντα τουλάχιστον τόννων, ή επί αεροσκάφους αναχωρούντος διά πλουν ή πτήσιν εις την αλλοδαπήν:

Νοείται ότι ο Διευθυντής δύναται εις ωρισμένας περιπτώσεις και υπό όρους και περιορισμούς καθοριζομένους κατά το δοκούν, να επιτρέψη τοιαύτην ως εν τοις ανωτέρω φόρτωσιν εφοδίων, επί παντός πλοίου αποπλέοντος εκ της Δημοκρατίας διά την αλλοδαπήν.

(3) Εάν εμπορεύματα φορτωθέντα ή κομιζόμενα ως εφόδια διά τινα πλουν ή πτήσιν εν τη αλλοδαπή αποβιβασθώσιν ή εκφορτωθώσιν άνευ αδείας του αρμοδίου λειτουργού εις οιονδήποτε τόπον εν τη Δημοκρατία, τα εμπορεύματα ταύτα υπόκεινται εις δήμευσιν και ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ως και ο πλοιοκτήτης ή ο κύριος του αεροσκάφους υπόκειται εις έκαστος εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν την εις τριπλούν αξίαν των εμπορευμάτων ή τας £500, ή το εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών.

(4) Ο αρμόδιος λειτουργός δύναται να κλειδώση, σημάνη, σφραγίση ή άλλως ασφαλίση εμπορεύματα καθορισθέντα εν τη διασαφήσει, φορτωθέντα ή κομισθέντα ως εφόδια κατά τα ανωτέρω ή οιονδήποτε μέρος ή δοχείον, εν ω περιέχονται ή φυλάττονται ταύτα.

(5) Εάν πλοίον ή αεροσκάφος αποπλεύσαν ή αναχωρήσαν εκ τίνος λιμένος ή τελωνειακού αερολιμένος διά την αλλοδαπήν κομίζον επ' αυτού εφόδια, επιστρέψη εις οιονδήποτε τόπον εντός της Δημοκρατίας-

(α)και η ματαίωσις του πλου ή πτήσεως δεν οφείλεται εις κακοκαιρίαν, μηχανικήν βλάβην ή ετέραν άφευκτον αιτίαν και ανακαλυφθή οιονδήποτε έλλειμμα εις τα υπό του πλοίου ή αεροσκάφους κομιζόμενα εφόδια· ή

(β) εάν η ματαίωσις του πλου ή πτήσεως οφείλεται εις οιανδήποτε αιτίαν ως εν τοις ανωτέρω και ανακαλυφθή οιονδήποτε έλλειμμα εις τα επί του πλοίου ή αεροσκάφους κομιζόμενα εφόδια, όπερ κατά την κρίσιν του Διευθυντού υπερβαίνει την ποσότητα, ήτις ευλόγως έδει να αναλωθή, λαμβανομένου υπ' όψιν του διαρρεύσαντος χρόνου μεταξύ της αναχωρήσεως και επανόδου του πλοίου ή αεροσκάφους, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης του αεροσκάφους υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £100, προσέτι δε οφείλει να καταβάλη επί του παρατηρηθέντος ελλείμματος ή, αναλόγως της περιπτώσεως, επί του υπερβάλλοντος ελλείμματος, τον καταβλητέον επί της εισαγωγής των τοιούτων εμπορευμάτων δασμόν· πας ούτω οφειλόμενος δασμός εισπράττεται διά συνοπτικής διαδικασίας ως αστικόν χρέος.