Συμπληρωματικοί διατάξεις καθ' όσον αφορά εις εμπορεύματα χρήζοντα διασαφήσεως εξαγωγής

42.-(1) Απαγορεύεται η εξαγωγή ή η διασάφησις προς εξαγωγήν εμπορευμάτων, υποκειμένων εις τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, διά πλοίου καθαράς χωρητικότητος μικροτέρας των τεσσαράκοντα τόννων, πάσα δε παράβασις της παρούσης διατάξεως επάγεται δήμευσιν των εις α αφορά η παράβασις εμπορευμάτων.

(2) Εάν τα εμπορεύματα, εις α αφορά κατατεθείσα διασάφησις εξαγωγής εν οιωδήποτε λιμένι ή τελωνειακά) αερολιμένι, δυνάμει του αμέσως προηγουμένου άρθρου, δεν φορτωθώσι προσηκόντως πριν ή συμπληρωθώσιν αι τελωνειακαί διατυπώσεις προς απόπλουν ή αναχώρησιν του εν τη διασαφήσει καθοριζομένου πλοίου ή αεροσκάφους, τα εμπορεύματα ταύτα υπόκεινται εις δήμευσιν, εκτός εάν το γεγονός της ματαιώσεως της φορτώσεως ή εξαγωγής γνωστοποιηθή εις τον αρμόδιον λειτουργόν, αμέσως μετά την περάτωσιν των προς απόπλουν ή αναχώρησιν του αεροσκάφους αναγκαίων τελωνειακών διατυπώσεων.

(3)Ματαιωθείσης ως εν τοις ανωτέρω της φορτώσεως ή εξαγωγής εμπορευμάτων, εις α αφορά κατατεθείσα διασάφησις εξαγωγής, εάν εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων ημερών από της εκδόσεως της αδείας απόπλου ή αναχωρήσεως του καθοριζομένου εν τη διασαφήσει πλοίου ή αεροσκάφους, τα εμπορεύματα ταύτα δεν αποταμιευθώσιν εν τινι αποθήκη ή δεν κατατεθή νέα περί τούτων διασάφησις προς εξαγωγήν ή χρήσιν αυτών ως εφοδίων ή εάν δεν παρασχεθώσιν άλλως πως εξηγήσεις ικανοποιούσαι τον Διευθυντήν, ο καταθείς την διασάφησιν εξαγωγής υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £25:

Νοείται ότι το παρόν εδάφιον δεν τυγχάνει εφαρμογής οσάκις, προ της παρόδου της ειρημένης προθεσμίας, τα εμπορεύματα κατάσχονται δυνάμει του αμέσως προηγουμένου εδαφίου.

(4) Εις το παρόν άρθρον υπόκεινται τα εν τοις εφεξής εμπορεύματα-

(α) εμπορεύματα εκ τίνος αποθήκης αποταμιεύσεως·

(β)εμπορεύματα υπό διαμετακόμισιν·

(γ) εμπορεύματα υποκείμενα εις μη καταβληθέντα εισέτι δασμόν ή φόρον·

(δ) εμπορεύματα δικαιούμενα εις επιστροφήν του επ' αυτών καταβληθέντος δασμού ή φόρου.

(ε) παράγωγα προϊόντα πού προκύπτουν από εργασίες τελειοποίησης στα πλαίσια του καθεστώτος τελειοποίησης προς επανεξαγωγή·

(5) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποιήσεις που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ρυθμίσει τις λεπτομέρειες αναφορικά με την εξαγωγή εμπορευμάτων.