Διόρθωση και ακύρωση της διασάφησης εξαγωγής

41Γ.-(1) Ο εξαγωγέας δύναται μετά από αίτησή του να διορθώνει ένα ή περισσότερα στοιχεία στη διασάφηση η οποία έγινε αποδεκτή εάν -

(α) Δεν έχει χορηγηθεί άδεια μετακίνησης των εμπορευμάτων που αναφέρονται στην διασάφηση από τις τελωνειακές αποθήκες ή τους χώρους που έχουν εγκριθεί από το Τμήμα Τελωνείων·

(β) ο εξαγωγέας δεν έχει πληροφορηθεί από τον αρμόδιο λειτουργό ότι προτίθεται να εξετάσει τα εμπορεύματα· και

(γ) δεν έχει διαπιστωθεί ανακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), στοιχεία της διασάφησης εξαγωγής δυνατόν να διορθωθούν με αίτηση του εξαγωγέα και μετά  την  χορήγηση  άδειας  μετακίνησης  των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις όπου η διόρθωση αναφέρεται σε στοιχείο τοοποίο μπορεί να επαληθευθεί από τον αρμόδιο λειτουργό χωρίς εξέταση των εμπορευμάτων.

(3) Η διόρθωση της διασάφησης που αναφέρεται στα εδάφια (1) και (2) μπορεί, μετά από έγκριση του αρμόδιου λειτουργού, να γίνεται είτε στο σώμα της διασάφησης είτε με κατάθεση νέας διασάφησης που αντικαθιστά την αρχική διασάφηση:

Νοείται ότι, η διόρθωση δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να αφορά η διασάφηση εμπορεύματα άλλα από εκείνα τα οποία αφορούσε αρχικά.

(4) Ακύρωση της διασάφησης που έχει ήδη γίνει αποδεκτή δυνατόν να επιτρέπεται, μετά από αίτηση του εξαγωγέα εφόσον ο εξαγωγέας -

(α) Αποδεικνύει ότι τα εμπορεύματα δεν έχουν απομακρυνθεί από το έδαφος της  Δημοκρατίας·

(β) προσκομίζει στον αρμόδιο λειτουργό όλα τα αντίτυπα της διασάφησης εξαγωγής καθώς και όλα τα άλλα έγγραφα που του παραδόθηκαν μετά την αποδοχή της διασάφησης· και

(γ) εκπληρώνει άλλες υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.

(5) Στην περίπτωση κατά την οποία έχει τεθεί από τον Διευθυντή, όρος για εξαγωγή εμπορευμάτων εκτός της Δημοκρατίας μέσα σε ορισμένη προθεσμία από την κατάθεση της διασάφησης, η μη τήρηση της προθεσμίας αυτής συνεπάγεται την ακύρωση της σχετικής διασάφησης, εκτός αν δοθεί παράταση από το Τμήμα Τελωνείων.

(6) Η ακύρωση της διασάφησης δεν επηρεάζει την εφαρμογή των απαγορευτικών διατάξεων οποιουδήποτε νομοθετήματος που τελεί σε ισχύ στη Δημοκρατία.