Απλουστευμένη διασάφηση

41Β-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 41, ο Διευθυντής δύναται, μετά από γραπτή αίτηση του εξαγωγέα που περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την χορήγηση της άδειας, να επιτρέπει την κατάθεση διασάφησης εξαγωγής υπό απλουστευμένη μορφή, όταν τα εμπορεύματα προσκομίζονται στο Τελωνείο. Η απλουστευμένη αυτή διασάφηση συνίσταται στην προσκόμιση αρχικής διασάφησης με μεταγενέστερη προσκόμιση συμπληρωματικής διασάφησης τηρούμενων των διατάξεων του εδαφίου (3):

Νοείται ότι, η αρχική διασάφηση πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την διαπίστωση της ταυτότητας των εμπορευμάτων.

(2) Οι όροι και προϋποθέσεις για την χορήγηση έγκρισης εφαρμογής των απλουστευμένων διαδικασιών και οι πρακτικοί τρόποι λειτουργίας των διαδικασιών αυτών καθορίζονται με γνωστοποίηση του Διευθυντή που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, η πιο πάνω έγκριση μπορεί να περιορίζεται σε ορισμένα εμπορεύματα, να εκδίδεται ανάλογα με τις περιστάσεις ή να έχει διαρκή χαρακτήρα και να είναι πάντοτε ανακλητή.

(3) Ο εξαγωγέας υποχρεούται να υποβάλει στον αρμόδιο λειτουργό συμπληρωματική διασάφηση, μέσα στην προθεσμία που καθορίζει ο Διευθυντής εκτός εάν ο Διευθυντής κρίνει διαφορετικά.

(4) Οι συμπληρωματικές διασαφήσεις θεωρούνται ότι αποτελούν μαζί με τις απλουστευμένες διασαφήσεις που αναφέρει το εδάφιο (1), ενιαία και αδιαίρετη πράξη και ισχύουν από την ημερομηνία αποδοχής των απλουστευμένων διασαφήσεων.

(5) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει οποιεσδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που να μην υπερβαίνει  τις διακόσιες λίρες (£200).