Αποδοχή ελλιπούς διασάφησης εξαγωγής

41Α-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 41, ο αρμόδιος λειτουργός δύναται σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, και μετά από γραπτή αίτηση του ειξαγωγέα, ν’ αποδεχθεί διασάφηση στην οποία-

(α) Δεν περιλαμβάνονται ορισμένα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονταιֹ ή

(β) δεν επισυνάπτονται στη διασάφηση αυτή ορισμένα από τα έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται όπως προβλέπεται από το εδάφιο (1) του άρθρου 41:

Νοείται ότι, καμία τέτοια διασάφηση γίνεται αποδεκτή εφόσον τα εμπορεύματα τα οποία αφορά δεν προσκομίζoνται σε τελωνειακή αποθήκη.

(2) Όταν η διασάφηση γίνεται αποδεκτή σύμφωνα με το εδάφιο (1), ο εξαγωγέας οφείλει, εντός της προθεσμίας που καθορίζει ο Διευθυντής, είτε να συμπληρώσει τη διασάφηση με τα απαραίτητα  στοιχεία ή να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που λείπουν ή εφόσον το επιτρέπει ο αρμόδιος λειτουργός, να αντικαταστήσει την υπό αναφορά διασάφηση με άλλη διασάφηση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41.

(3)  Οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης εφαρμογής της ελλιπούς διασάφησης και οι πρακτικοί τρόποι λειτουργίας της διαδικασίας αυτής καθορίζονται με γνωστοποίηση του Διευθυντή που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει  οποιεσδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή που να μην υπερβαίνει τις διακόσιες λίρες (£200).