Διασάφησις εξαγωγής ωρισμένων εμπορευμάτων

41 .-(1) Ο εξαγωγεύς εμπορευμάτων προοριζομένων δι' εξαγωγήν ή προς χρήσιν αυτών ως εφοδίων διά τινα πλουν ή πτήσιν εν τη αλλοδαπή, οφείλει όπως-

(α) καταθέση παρά τω αρμοδίω λειτουργώ διασάφησιν εξαγωγής και λοιπά έγγραφα εν ω τύπω και τρόπω και περιέχουσαν τοιαύτα στοιχεία, ως ο Διευθυντής ήθελε καθορίσει· και

(β) παράσχη εγγύησιν ικανοποιούσαν τον Διευθυντήν, ότι τα εμπορεύματα ταύτα θα φορτωθώσιν, εξαχθώσιν και εφορτωθώσιν προσηκόντως, εις τον εν τη κατατεθείση διασαφήσει καθοριζόμενον προορισμόν, εντός ευλόγου κατά την κρίσιν του Διευθυντού προθεσμίας ή, εν τη περιπτώσει εμπορευμάτων προοριζομένων ως εφοδίων, ότι θα χρησιμοποιηθώσι δεόντως ως τοιαύτα ή άλλως θα δοθώσιν εξηγήσεις ικανοποιούσαι τον Διευθυντήν:

Νοείται ότι ο Διευθυντής δύναται κατά το δοκούν να εξαιρέση οιαδήποτε τοιαύτα εμπορεύματα απασών ή τίνων των διατάξεων του παρόντος εδαφίου.

(2) Η διασάφησις εξαγωγής γίνεται αποδεκτή δυνάμει του παρόντος άρθρου άμα τη υπογραφή αυτής υπό του αρμοδίου λειτουργού:

Νοείται ότι, εάν η διασάφηση διενεργείται με διαδικασίες πληροφορικής, οι διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 30, τυγχάνουν ανάλογης εφαρμογής.

(3) Εάν εμπορεύματα φορτωθώσι προς εξαγωγήν ή ως εφόδια ή δι' υδάτινης οδού μεταφερθώσι προς τοιαύτην φόρτωσιν, πριν ή κατατεθή δεόντως και γίνει αποδεκτή η αφορώσα εις ταύτα διασάφησις εξαγωγής, τα εμπορεύματα υπόκεινται εις δήμευσιν και, εφ' όσον οιαδήποτε των άνω πράξεων γενή με δολίαν πρόθεσιν, πας όστις ενέχεται εις αυτήν, τελών εν γνώσει της τοιαύτης προθέσεως, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν την εις τριπλούν αξίαν των εμπορευμάτων ή τας £1500 ή το εν εκάστη περιπτώσει μείζον των άνω ποσών ή εις φυλάκισιν μέχρι δύο ετών ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως και της χρηματικής τοιαύτης.

(4) Εμπορεύματα διαφέροντα των καθοριζομένων εν τη διασαφήσει εξαγωγής, τη κατατεθειμένη δυνάμει του παρόντος άρθρου, υπόκεινται εις δήμευσιν.