Διατάξεις αφορώσαι εις την κατακράτησιν, κατάσχεσιν και δήμευσιν εμπορευμάτων

170.-(1) Παν ό,τι υπόκειται εις δήμευσιν δυνάμει των περί Τελωνείων ή Φόρων Καταναλώσεως Νόμων δυνατόν να κατασχεθή ή κατακρατηθή υπό παντός λειτουργού ή αστυνομικού.

(2) Οσάκις τι κατάσχεται και κατακρατείται ως υποκείμενον εις δήμευσιν δυνάμει των ως είρηται Νόμων, υπό προσώπου ετέρου ή λειτουργού, το εν λόγω πρόσωπον οφείλει όπως, τηρουμένων των διατάξεων του αμέσως επομένου εδαφίου-

(α)παραδώση τούτο εις το πλησιέστερον τελωνειακόν γραφείον· ή

(β) εφ' όσον η τοιαύτη παράδοσις δεν είναι πρακτικώς εφικτή, όπως παράσχη τω Διευθυντή εν τω πλησιεστέρω τελωνειακώ γραφείω, έγγραφον δηλοποίησιν περί της κατασχέσεως ή κατακρατήσεως, ομού μετά πλήρων στοιχείων, αναφορικώς προς το κατασχεθέν ή κατακρατηθέν πράγμα.

(3) Οσάκις ο προβαίνων εις την κατάσχεσιν ή κατακράτησιν πράγματος, ως υποκειμένου εις δήμευσιν δυνάμει των ως είρηται Νόμων, είναι αστυνομικός και το πράγμα τούτο δυνατόν να χρησιμεύση εις οιανδήποτε δικαστικήν διαδικασίαν, αρχομένην άλλως ή δυνάμει των Νόμων τούτων, το κατασχεθέν δυνατόν να παραμείνη υπό την φύλαξιν της αστυνομίας, μέχρις ου είτε περατωθή η τοιαύτη διαδικασία είτε ληφθή απόφασις περί μη ενάρξεως ταύτης:

Νοείται ότι-

(α)παρέχεται τω Διευθυντή, εν τω πλησιεστέρω τελωνειακώ γραφείω, έγγραφος δηλοποίησις της κατασχέσεως ή κατακρατήσεως του πράγματος και της αποφάσεως προς κατακράτησιν του κατασχεθέντος εν τη φυλάξει της αστυνομίας, ομού μετά πλήρων στοιχείων περί το κατασχεθέν·

(β) επιτρέπεται εις πάντα λειτουργόν όπως εξετάση το κατασχεθέν και εξελέγξη τούτο καθ' οιονδήποτε χρόνον, εν όσω τούτο τελεί εν τη φυλάξει της αστυνομίας·

(γ) ουδέν των εν άρθρω 170 της Ποινικής Δικονομίας διαλαμβανομένων τυγχάνει εφαρμογής επί του ούτω κατασχεθέντος πράγματος.

(4) Εξαιρουμένων των λειτουργών, εάν πρόσωπον, υφ' ου εγένετο η κατάσχεσις ή κατακράτησις πράγματος ή όπερ μετά ταύτα έχει τούτο υπό την φύλαξιν αυτού, παραλείψη να συμμορφωθή προς οιανδήποτε των διατάξεων του παρόντος άρθρου ή προς οδηγίαν του Διευθυντού δυνάμει του εν λόγω άρθρου εκδοθείσαν, είναι ένοχος αδικήματος και υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας £100.

(5) Τα εδάφια (2) έως (4) τυγχάνουσιν εφαρμογής επί παντός εμπορεύματος υποκειμένου εις δασμόν ή φόρον, όπερ θέλει κατασχεθή ή κατακρατηθή υφ' οιουδήποτε ετέρου προσώπου πλην λειτουργού τίνος, ανεξαρτήτως εάν ταύτα δεν κατεσχέθησαν ως υποκείμενα εις δήμευσιν δυνάμει των περί Τελωνείων ή Φόρων Καταναλώσεως Νόμων.