Δήμευσις οινοπνευματωδών

171. Οσάκις δυνάμει οιασδήποτε διατάξεως του παρόντος Νόμου ή διοικητικής πράξεως δυνάμει τούτου γενομένης, οινοπνευματώδη ποτά υπόκεινται εις δήμευσιν ως εκ της διαπράξεως αδικήματος τίνος υπό εμπόρου υποκειμένου εις τας διατάξεις των περί Φόρων Καταναλώσεως Νόμων-

(α)εάν η διάταξις αύτη καθορίζη την ποσότητα των υποκειμένων εις δήμευσιν οινοπνευματωδών, δεν καθορίζη όμως ειδικώς τινα οινοπνευματώδη υπόκεινται ούτω εις δήμευσιν, ο Διευθυντής δύναται να κατάσχη το ισοδύναμον της εν λόγω ποσότητος, υπολογιζομένης εις προυφ, εξ οιωνδήποτε οινοπνευματωδών εν τοις αποθέμασι του εμπόρου' και

(β)οσάκις η διάταξις καθορίζει ειδικώς τινα τα ούτω υποκείμενα εις δήμευσιν οινοπνευματώδη, ο Διευθυντής δύναται κατά το δοκούν να κατάσχη, αντί των ούτω καθοριζομένων, ισοδύναμον ποσότητα, υπολογιζομένην εις προυφ, παντός ετέρου οινοπνευματώδους εν τοις αποθέμασι του εμπόρου.