Δήμευσις πλοίων, κ.λ.π., χρησιμοποιουμένων αναφορικώς προς εμπορεύματα υποκείμενα εις δήμευσιν

172.-(1) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε ετέρας διατάξεως του παρόντος Νόμου, οσάκις πράγμα τι υπόκειται εις δήμευσιν δυνάμει των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων-

(α)παν πλοίον, αεροσκάφος, όχημα, ζώον, δοχείον (περιλαμβανομένου παντός αντικειμένου των αποσκευών των επιβατών) ή οιονδήποτε έτερον πράγμα, όπερ ήθελε χρησιμοποιηθή εις την μεταφοράν, χειρισμόν, εναπόθεσιν ή απόκρυψιν του ούτω υποκειμένου εις δήμευσιν πράγματος, είτε καθ' ον χρόνον τούτο υπέκειτο εις δήμευσιν, είτε επί τω τέλει διαπράξεως του αδικήματος, δι' ο βραδύτερον ούτω εκηρύχθη εις δήμευσιν· και

(β)παν έτερον πράγμα μεμιγμένον, συσκευασμένον ή εξευρισκόμενον μετά του ούτω υποκειμένου εις δήμευσιν πράγματος,

υπόκειται ωσαύτως εις δήμευσιν.

(2) Οσάκις πλοίον, αεροσκάφος, όχημα ή ζώον υπόκειται εις δήμευσιν δυνάμει των ως είρηται νόμων, είτε δυνάμει του ανωτέρω εδαφίου είτε άλλως πως, άπαντα τα σύνεργα, εξαρτισμός ή έπιπλα αυτού υπόκεινται ωσαύτως εις δήμευσιν.

(3) Οσάκις πλοίον, ούτινος η καθαρά χωρητικότης δεν υπερβαίνει τους εκατόν τόννους ή οιονδήποτε αεροσκάφος υπόκειται εις δήμευσιν δυνάμει του παρόντος άρθρου, ως εκ του ότι εχρησιμοποιήθη εν τη εισαγωγή, εξαγωγή ή μεταφορά εμπορευμάτων κατά παρέκκλισιν ή επί τω τέλει παραβιάσεως οιασδήποτε απαγορευτικής διατάξεως ή περιορισμού, εκάστοτε τελούντος εν ισχύϊ αναφορικώς προς τα τοιαύτα εμπορεύματα ή, πριν ή γενή η πληρωμή του επί τούτων πληρωτέου δασμού ή φόρου ή παρασχεθή εγγύησις, ο πλοιοκτήτης ή κύριος του αεροσκάφους και ο πλοίαρχος ή κυβερνήτης του αεροσκάφους είναι εις έκαστος κεχωρισμένως ένοχοι αδικήματος και υπόκεινται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν την αξίαν του πλοίου ή αεροσκάφους ή τας £1000 ή το εν εκάστη περιπτώσει έλασσον των άνω ποσών.