Ειδική διάταξις περί την δήμευσιν μεγαλυτέρων πλοίων

173.-(1) Ανεξαρτήτως οιασδήποτε ετέρας διατάξεως του παρόντος Νόμου, πλοίον καθαράς χωρητικότητος διακοσίων πεντήκοντα τόννων και άνω δεν υπόκειται εις δήμευσιν δυνάμει οιασδήποτε διατάξεως του παρόντος Νόμου, ειμή δυνάμει του άρθρου 68, εκτός εάν το αδίκημα δi' ο αξιούται δήμευσις του πλοίου-

(α)ήτο κατ' ουσίαν ο αντικειμενικός σκοπός του πλου, κατά την διάρκειαν ούτινος διεπράχθη το αδίκημα· ή

(β)διεπράχθη εν όσω το πλοίον εδιώκετο υπό σκάφους εν τη υπηρεσία της Δημοκρατίας, αφού παρέλειψε να ανακωχεύση κληθέν προς τούτο υπό του εν λόγω σκάφους.

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου πλοίον τι λογίζεται προσηκόντως κληθέν όπως ανακωχεύση-

(α)εάν κληθή προς τούτο διά διεθνούς κώδικος σηματοδοσίας ή ετέρου αναγνωρισμένου μέσου υπό του εν λόγω σκάφους εν όσω τούτο έφερεν αναπεπταμένην την νόμιμον αυτού σημαίαν· και

(β) εάν, ότε εγένετο η κλήσις, το πλοίον ευρίσκετο εντός δώδεκα ναυτικών μιλίων από των ακτών της Δημοκρατίας.

(3) Η διάταξις περί εξαιρέσεως εκ της δημεύσεως πλοίων δυνάμει του παρόντος άρθρου, ουδόλως επηρεάζει την δυνατότητα δημεύσεως των εν αυτώ μεταφερομένων εμπορευμάτων.