Χρηματική ποινή αντί δημεύσεως μεγαλυτέρου πλοίου εις περιπτώσεις, καθ'ας ο υπεύθυνος αξιωματικός ενέχεται εις το αδίκημα

174.-(1) Εν η περιπτώσει πλοίον καθαράς χωρητικότητος διακοσίων πεντήκοντα τόννων και άνω θα υπέκειτο ελλείψει του αμέσως προηγουμένου άρθρου εις δήμευσιν δi' αδίκημα τι δυνάμει των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, και κατά την γνώμην του Διευθυντού υπεύθυνος αξιωματικός του πλοίου ενέχεται εις την διάπραξιν του αδικήματος διά πράξεως ή παραλείψεως αυτού, ο Διευθυντής δύναται κατά το δοκούν να επιβάλη εις το εν λόγω πλοίον πρόστιμον μη υπερβαίνον τας £250.

(2) Οσάκις πλοίον υπόκειται εις πρόστιμον δυνάμει του προηγουμένου εδαφίου, ο Διευθυντής όμως κρίνει ότι το πρόστιμον τούτο είναι ανεπαρκής κύρωσις διά το αδίκημα, δύναται παρά τας διατάξεις του αμέσως προηγουμένου άρθρου να προβή εις την λήψιν μέτρων διά την καταδίκην του πλοίου συμφώνως τω Δευτέρω Παραρτήματι, εις πρόστιμον μη υπερβαίνον τας £1000, ως το Δικαστήριον ήθελε κατά το δοκούν επιβάλει.

(3) Οσάκις επίκειται επιβολή προστίμου ή η λήψις μέτρων δυνάμει του παρόντος άρθρου, ο Διευθυντής δύναται να απαιτήση την παρ' αυτώ κατάθεσιν ποσού μη υπερβαίνοντος τας πεντήκοντα ή αναλόγως της περιπτώσεως τας £1000, μέχρις ου εκδοθή τελεσίδικος επί του θέματος απόφασις αυτού ή, αναλόγως της περιπτώσεως, του Δικαστηρίου, δύναται δε να προβή εις κράτησιν του πλοίου μέχρι της καταθέσεως του εν λόγω ποσού.

(4) O Διευθυντής ουδεμίαν υπέχει ευθύνην προς αποζημίωσιν αναφορικώς προς κατάθεσιν ή κράτησιν πλοίου δυνάμει του παρόντος άρθρου γενομένην.

(5) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου-

(α)ο όρος "υπεύθυνος αξιωματικός" σημαίνει τον πλοίαρχον, αξιωματικόν τινα ή μηχανικόν του πλοίου και εν τη περιπτώσει επιβατικού πλοίου, τον λογιστήν του πλοίου ή τον αρχιθαλαμηπόλον·

(β)ανεξαρτήτως οιουδήποτε ετέρου λόγου, δi' ον υπεύθυνος αξιωματικός δυνατόν να λογισθή ως εκ παραλείψεως ενεχόμενος εις την διάπραξιν αδικήματος, ούτος λογίζεται ούτω ενεχόμενος εάν εμπορεύματα, μη ανήκοντα κατά κυριότητα εις οιονδήποτε μέλος του πληρώματος ανακαλυφθώσιν εις τόπον τελούντα, υπό την εποπτείαν του εν λόγω αξιωματικού, εν ω ταύτα δεν θα ηδύναντο λογικώς να τεθώσιν, εάν ούτος κατέβαλλε προσήκουσαν επιμέλειαν κατά τον χρόνον της φορτώσεως του πλοίου ή μεταγενεστέρως.