Προστασία λειτουργών, κ.λ.π., καθ' όσον αφορά εις την κατάσχεσιν και κατακράτησιν εμπορευμάτων, κ.λ.π.

175.-(1) Εν η περιπτώσει εις διαδικασίαν αρξαμένην διά την κήρυξιν κατασχεθέντων πραγμάτων ως υποκειμένων εις δήμευσιν δυνάμει των περί Τελωνείων και Φόρων Καταναλώσεως Νόμων, ήθελεν εκδοθή απόφασις υπέρ του απαιτητού, το Δικαστήριον δύναται κατά το δοκούν να πιστοποιήση ότι ευλόγως εγένετο η κατάσχεσις.

(2) Οσάκις εγείρεται αγωγή ή άρχεται ποινική δίκη εναντίον του Διευθυντού, του Γενικού Εισαγγελέως της Δημοκρατίας ή ετέρου, δυνάμει του παρόντος Νόμου, εξουσιοδοτημένου προσώπου προς κατάσχεσιν ή κατακράτησιν πράγματος ως υποκειμένου εις δήμευσιν δυνάμει των ως είρηται Νόμων, ως εκ της κατασχέσεως ή κατακρατήσεως οιουδήποτε πράγματος, και εκδοθή απόφασις υπέρ του ενάγοντος ή του μηνυτού τότε, εάν-

(α) εξεδόθη δυνάμει του αμέσως προηγουμένου εδαφίου πιστοποιητικόν αφορών εις την κατάσχεσιν· ή

(β) το Δικαστήριον δεχθή ότι ευλόγως εγένετο η κατάσχεσις ή κατακράτησις του πράγματος δυνάμει των ειρημένων Νόμων,

ο ενάγων ή μηνυτής δεν δύναται να απαιτήση αποζημίωσιν διά ζημίας ή δαπάνας, ας ούτος υπέστη, ο δε εναγόμενος ή καθ' ου η μήνυσις εις ουδεμίαν ποινήν υπόκειται:

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι εδαφίω διαλαμβανομένων επηρεάζει το δικαίωμα προς επιστροφήν του κατασχεθέντος ή κατακρατηθέντος πράγματος ή εις αποζημίωσιν αναφορικώς προς ζημίαν επενεχθείσαν τω κατασχεθέντι ή κατακρατηθέντι πράγματι ή διά καταστροφήν αυτού.

(3) Η απόδειξις πιστοποιητικού δυνάμει του εδαφίου (1) παρασχεθέντος επιτεύγνυται διά της προσαγωγής είτε του πρωτοτύπου πιστοποιητικού ή κεκυρωμένου αντιγράφου τούτου, φέροντος την υπογραφήν αξιωματούχου του υφ' ου τούτο παρεσχέθη δικαστηρίου.