Απαλλαγή εμπορευμάτων προς διαμετακόμισιν ή μεταφόρτωσιν εκ του δασμού

34. Οσάκις εν τη διασαφήσει εισαγωγής δηλούται ότι οιαδήποτε εμπορεύματα προορίζονται να διαμετακομισθώσιν ή μεταφορτωθώσιν, ο Διευθυντής δύναται να επιτρέψη μεταφοράν των εμπορευμάτων επί τω σκοπώ τούτω, υφ' ους όρους και περιορισμούς ήθελε κατά το δοκούν καθορίσει, και άνευ της καταβολής οιουδήποτε δασμού.